Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Program för bostadsförsörjning

Botkyrka kommuns Program för bostadsförsörjning talar om att vi ska bygga mer, att vi ska fortsätta att bygga i de områden som redan är bebyggda och att Botkyrkabyggen, kommunens bostadsbolag, ska bli aktivare med att bygga nytt.

Kommunens boendeplanering påverkar kommunens befolkningsutveckling, vår roll i regionen och utvecklingen av stadsmiljön i våra stadsdelar. Botkyrkas Program för bostadsförsörjning lägger fast de politiska riktlinjerna för hur boendet i Botkyrka ska utvecklas. Utgångspunkten är den inriktning som anges i Botkyrkas översiktsplan. Programmet talar om att kommunen har höjt ambitionerna och vill att det byggs 4 000 nya bostäder till 2020. När vi bygger ska vi fortsätta att bygga i befintlig stadsbygd, nära kollektivtrafik och i större grad blanda bostäder och arbetsplatser. Den boendeform som är minst förekommande i ett område ska prioriteras. Riktlinjerna säger också att vi ska bygga energisnålt och klimatsmart.

Vår planering och vårt bostadsbyggande ska ske med inriktning på ett socialt sammanhållet Botkyrka. Våra stadsdelar ska erbjuda bostäder för människor i livets alla skeden och olika livssituationer. Tillfälliga boenden kan bli nödvändiga de kommande åren, men de ska också bidra till en mer blandad bostadsbebyggelse och därmed bidra till en positiv social utveckling.

Kommunfullmäktige antog Program för bostadsförsörjning 31 mars 2016. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Botkyrka kommuns Program för bostadsförsörjning motsvarar riktlinjerna.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Bo & bygga