Stäng meddelande

Den regionala stadskärnan Flemingsberg

Flemingsberg består av delar av stadsdelen Tullinge i Botkyrka samt Grantorp, Visättra och Björnkulla i Huddinge. Eftersom området delas av kommunerna samarbetar vi om fördjupningen. Tillsammans tar vi fram en fördjupad översiktsplan för området.

Gemensam översiktsplan med Huddinge kommun

Målet är att dessa stadsdelar ska förenas i en gränsöverskridande stadsbyggnad. Genom att arbeta gemensamt och skapa en fördjupad översiktsplan blir det lättare att bortse från den administrativa kommungränsen. Det ger en mer sammanhållen planering av området runt Flemingsberg och utvecklingen av den regionala kärnan.

Detta har hänt

 • Gemensamma planeringsförutsättningar för den regionala kärnan Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner (beslutade av kommunstyrelsen i Huddinge, augusti 2007, och Botkyrka, september 2007).
 • Översiktliga förslag från fyra arkitektkontor (parallella uppdrag, november 2007).
 • Inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med de fördjupade översiktsplanerna (februari 2008).
 • Förslag till fördjupad översiktsplan samt information och diskussioner med boende, fastighetsägare och andra berörda (augusti 2007 - maj 2009)
 • Samråd med berörda om förslaget till fördjupad översiktsplan samt bearbetning av förslaget utifrån synpunkter som kom in (oktober - december 2009)
 • Informationsmöte i Trädgårddstadsskolans matsal med många intressanta åsikter och idéer
 • Utställning av det bearbetade förslaget (sommaren 2010)
 • Antagande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (september och oktober 2010)

Arbetet pausat i väntan på besked från Trafikverket

En gemensam inriktning mellan Botkyrka och Huddinge kommuner kring utvecklingen av området runt Flemingsberg förutsätter en kommunövergripande samverkan. Det innebär att en del frågor först måste klaras ut lokalt inom vardera kommunen. En sådan knäckfråga är utvecklingen av Flemingsbergsdalen. Förhandlingar mellan Huddinge kommun och Trafikverket om en lösning för området har förts i flera år. Det fortsatta gemensamma arbetet med att bearbeta samrådsförslaget och att ta fram en utställningsversion har fått invänta att lokala beslut är fattade i vissa frågor.

Bakgrund

Det sker en kraftsamling för Flemingsbergs utveckling. Flemingsberg är utpekat som en regional kärna i Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Med detta menas ett område som kan fungera som ett komplement till Stockholms innerstad och bli en ny nod i regionen. En ny stad för forskning, utbildning och företagande planeras och byggs i Flemingsberg. Den ekonomiska, sociala och ekologiska miljön ska stärkas och bidra till en hållbar tillväxt i hela Stockholmsregionen.

Vision för Flemingsberg år 2030

Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Flemingsberg är också en eftertraktad boendemiljö med ung och internationell befolkning. Flemingsberg är känt som en plats där kunskap driver näringslivet.

Utvecklingsprogram för Flemingsberg

 • Som en grund för arbetet har ett utvecklingsprogram tagits fram, som beskriver visionen och stegen på vägen. Utvecklingsprogrammet ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla den regionala kärnan Flemingsberg.
 • Utvecklingsprogrammets har fem huvuduppgifter:
 • Dra fördel av den högre utbildningen och forskningen
 • Stimulera innovationer och entreprenörskap
 • Förbättra lägesförutsättningarna
 • Stärk stadsdelen Flemingsbergs attraktivitet
 • Utveckla och stärk begreppet Flemingsberg

Utvecklingsprogrammet har tagits fram av Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Flera viktiga aktörer i området har medverkat till programmet, bland andra Karolinska institutet, KTH, Södertörns högskola och Karolinska universitetssjukhuset.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Bo & bygga