Stäng meddelande

Bygglovsbefriade åtgärder (Attefalls)

För en- och tvåbostadshus finns det åtgärder och byggprojekt som inte behöver bygglov men som behöver anmälan och startbesked. 

Observera att:

  • dessa regler gäller endast för en- och tvåbostadshus
  • det finns områden som är undantagna från de nya reglerna
  • du måste ha fått ett startbesked innan du kan påbörja ditt bygge
  • dessa åtgärder kan få tillstånd oavsett vad som står i fastighetens detaljplan 

Komplementbyggnad 25 kvadratmeter och komplementbostadshus om högst 30 kvadratmeter

 

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående så kallade Attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (permanent bostadshus) eller en komplementbyggnad såsom garage, förråd, gäststuga eller liknande. Den totala byggnadsarean får tillsammans för komplementbostadshus vara högst 30 kvm och för komplementbyggnad vara högst 25 kvm samt den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) från medelmarknivån är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den även uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. Observera att båda av dessa sorters byggnader kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns. Åtgärden är anmälanpliktig.

Tillbyggnad om högst 15 kvm

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad om högst 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.  Åtgärden är anmälanpliktig.

Högst två takkupor

Du får bygga högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Finns det redan en takkupa så får du bygga en till. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel.  (Takfallets längd = från nock till takfot från gavel till gavel.)

Anmälan behövs om bygget av takkupan innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs. Eftersom konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs i de flesta fall när takkupor byggs innebär detta att de flesta takkupor behöver anmälan och startbesked. Bygglov behövs om bygget av takkupan innebär att ingrepp i takets bärande konstruktion (exempelvis takstolar och balkar) görs. Bestämmelsen innebär att takkuporna måste vara små för att du varken ska behöva göra en anmälan eller söka bygglov. Du ansvarar själv för att kontrollera att takkuporna uppfyller samtliga krav oavsett om åtgärden behöver anmälan eller bygglov.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas. Åtgärden är anmälanpliktig. Men om du vill göra yttre ändringar (exempelvis sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr) i samband med inredning av ytterligare en bostad så behöver du söka bygglov.

Tänk på att

  • Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare deras tomtgräns än 4,5 meter. Godkännandet måste då ges av samtliga delägare av grannfastigheten som skriver under en förslagsvis daterad situationsplan med åtgärden inritad. Godkännandet lämnas in i samband med anmälan. Avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) får aldrig understiga 4,5 meter.  Då behöver du söka bygglov.

  • De nya reglerna gäller inte överallt även om din åtgärd uppfyller kraven för bygglovsbefrielse. Det behövs bygglov om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område. Det behövs även bygglov om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglovsbefrielsen inte ska gälla.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2020
Bo & bygga