Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Byggnadshöjd

I detaljplanen för en fastighet finns bestämmelser om byggnadshöjd. Det kan vara
relevant att ta reda på dessa bestämmelser vid exempelvis nybyggnation,
påbyggnad eller andra ändringar av den befintliga byggnaden som kan påverka
byggnadshöjden.

Du kan läsa mer om bestämmelserna kring byggnadshöjd för just din fastighet genom att
söka fram gällande detaljplan för din fastighet. Här följer en kort beskrivning av hur du beräknar byggnadshöjd.

Byggnadshöjden beräknas upp till skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 45
graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak, se figur nedan.

Illustration över byggnadshöjd

Bild: Stockholm.se

Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än 6 meter från allmän plats (exempelvis gata) ska beräkningen
utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten.

Beräkningen av byggnadshöjd görs också separat för gatusida och gårdssida. Det betyder i
praktiken att takkupor och andra byggnadsdelar kan påverka byggnadshöjden på
båda sidorna av huset.

Begreppet byggnadshöjd definieras i 1 kap. 3 §, Plan- och byggförordningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga