Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Laga kraft

Laga kraft innebär att ett beslut inte går att överklaga längre.

Beslut om bygglov för ärenden som kommit in från och med den 2 maj 2011 vinner laga kraft genom delgivning (till berörda) och kungörelse i Post- och Inrikes tidningar (om inte beslutet överklagats).

Bygglov och förhandsbesked vinner laga kraft fyra veckor efter det att de kungjorts i Post- och Inrikes tidningar.

Bygglovsbeslut enligt plan- och bygglagen före 2 maj 2011 vinner inte laga kraft. De kan därför överklagas även fortsättningsvis.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga