Tillsyn

Tillsyn sker för att reglerna ska följas och eventuella överträdelser ska rättas till.

Enligt plan- och bygglagen utgör byggnadsnämnden tillsynsmyndighet men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket kan utgöra tillsynsmyndigheter.

En tillsynsmyndighet är skyldig att pröva frågan om ingripande eller beslut om påföljd så snart det
finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga