Stäng meddelande

Förhandsbesked

Om du ska bygga inom ett område som saknar detaljplan, kan du behöva söka förhandsbesked innan du lämnar in en bygglovsansökan. Förhandsbeskedet anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. En byggnad ska till exempel passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Syftet är att du ska kunna få ett bindande besked och därmed undvika onödig projektering för bygglovshantering om förutsättningarna för ditt projekt är oklara.

Ett förhandsbesked är giltigt i 2 år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift tas ut för förhandsbesked enligt gällande taxa.

Följande handlingar behöver du skicka in vid förhandsbesked:

Ansökan

Läs mer på e-tjänsterlänk till annan webbplatsbotkyrka.se/bygglov

Situationsplan / tomtkarta

Ange totalmått för byggnaden och avstånd till tomtgräns. Redovisa också om det finns andra byggnader på fastigheten. In- och utfart till tomten. Parkering. Tomtens storlek.

Kort beskrivning av projektet

Till exempel vilken typ av byggnad/byggnader du tänkt bygga, en eller två våningar och om det ska vara något annat ändamål än bostad. Förslag på vatten/avloppslösning, dagvattenhantering, avfallshantering, vägnät, eventuell bullerutredning och markutredning (föroreningar).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Bo & bygga