Stäng meddelande

Komplementbyggnad (anmälan)

Om du ska uppföra en eller flera byggnader för att använda som komplementbyggnad på maximalt 25 m2 på en tomt tillhörande en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan.

Från och med 1 augusti 2020 får du bygga en anmälanspliktig komplementbyggnad om max 30 kvadratmeter. Övriga kriterier för att få uppföra anmälningspliktig komplementbyggnad kvarstår sedan tidigare.

Innan du får börja bygga ska du fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka in en anmälan

Följande handlingar behöver du skicka in vid anmälan för uppförande av komplementbyggnad tillhörande en- och tvåbostadshus. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats

 • Situationsplan i skala 1:400
  Måttsätt den nya byggnaden och markera byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Om byggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Planritning i skala 1:100
  Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens area kan räknas ut. Mer information om planritning finns i Bygglov A-Ö.*

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdig golvnivå, takvinkel och marknivå vid entréer.

 • Teknisk beskrivning / Konstruktionsritning
  Mer information om teknisk beskrivning finns i Bygglov A-Ö.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

  Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2020
Bo & bygga