Stäng meddelande

Nybyggnad industri/verksamhet

Om du ska uppföra en nybyggnad för industri/verksamhet krävs bygglov. Innan du får börja bygga ska du ha ett tekniskt samråd och ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in när du söker bygglov för att uppföra ett nytt flerbostadshus. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansökningsblankett
  Här hittar du ansökningsblankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Situationsplan /Nybyggnadskarta i skala 1:400
  Om nybyggnadskartan inte är klar före bygglov krävs minst att byggnadens placering och nya höjder anges med detaljplanen som underlag. Koordinatlista anges med 3 decimaler, kartan behövs för att fixera byggnadens placering.
  Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100 
  Alla fasader ska redovisas. Redovisa nya plushöjder samt nya och befintliga marknivåer (som ska mötas). Ändras marknivån vid fastighetsgräns ska anslutningen till grannfastighetens nivå redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet). Skicka gärna med översiktsplaner i mindre skala för att underlätta handläggningen. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan ska redovisas med yttermått och rumsindelningar för att kunna beräkna arean. Redovisa en detaljerad planlösning med möbler inritade, detta för att kunna bedöma tillgängligheten. Skicka gärna med översiktsplaner i mindre skala för att underlätta handläggningen. Mer information om planritning finns i Bygglov A-Ö

 • Sektionsritning i skala 1:100 
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer. Mer information om sektionsritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Detaljritning i skala 1:10 eller 1:20
  Redovisa byggnadsdetaljer som är viktiga för den arkitektoniska gestaltningen exempelvis räcken, fönster, portar, balkonger och materialmöten i fasad. Mer information om detaljritning finns i Bygglov A-Ö.  

 • Markplaneringsritning i skala 1:200
  Gå in i kartbutiken och beställ ett kartutdrag. Redovisa höjd vid entréer, parkering, sophantering, angöring, in- och utfarter och ur tillgänglighetssynpunkt relevant markbeläggning. Mer information om markplaneringsritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Avvecklingsplan 
  Om lovet är tidsbegränsat ska du skicka med en avvecklingsplan som beskriver det tillfälliga behovet och hur ytan ska återställas. 

 • Material- och kulörbeskrivning 
  Redogör vilket material fasaden är av och vilka kulörer som kommer målas var. Alla kulörer anges i NCS, RAL eller motsvarande. Det underlättar hanteringen om det finns en särskild samlad beskrivning av materialval och kulörer. Vid unika fasadlösningar som exempelvis infärgade glasfasader krävs även materialprov eller att provmurning/prototypfasad kommer att byggas. 

 • Ytterligare handlingar kan behövas 
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

  Tekniskt samråd
  Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Mer information om tekniskt samråd finns i Bygglov A-Ö

  Utstakning och lägeskontroll krävs i ärendet.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018
Bo & bygga