Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Så söker du bygglov

Här kan du läsa hur du går tillväga för att söka bygglov, anmälan, rivningslov och/eller marklov. Åtgärder som kräver anmälan, bygglov, rivningslov och/eller marklov regleras i 9 kap. plan – och bygglagen (PBL) och plan – och byggförordningen (PBF).

Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Ditt ärende i e-tjänsten

Bygglov, anmälan, rivningslov, kontakt med din handläggare, information om vilka handlingar du behöver och hur du ska göra för att söka bygglov.

Kvinna med bygghjälm

Om bygglovsprocessen

Inför din ansökan, ansökan behandlas, beslut om lov, beslut om startbesked samt beslut om slutbesked.


Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Anmälan

Rivning, tillbyggnad, installation, ändring av komplementbyggnad, anläggningar. väderskydd, fasadändringar, omfärgning

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Rivningslov

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Marklov

Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 m och om området har detaljplan.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Checklistor för bygglov

Söker du ett bygglov eller anmälan måste du betala en avgift. för att täcka kostnaden för hantering.

Ansök via e-tjänsten

Sök bygglov eller göra en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten får du också information om vad som behövs för att söka bygglov och hur det går till.

I e-tjänsten kan du följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Du kan också boka tid för personlig rådgivning genom e-tjänsten. Varje rådgivningstillfälle är 30 minuter långt.

OBS! Med anledning av den pågående situationen orsakad av det nya coronaviruset kommer rådgivningen att ske per telefon tills vidare.

Du hittar alla e-tjänster här.länk till annan webbplats

Handlingar

Förutom ansökningsblanketten ska du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som är aktuella för just din åtgärd kan variera beroende på bland annat projektets omfattning. Se vilka handlingar som gäller för din åtgärd genom våra checklistor.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda så att det tydligt framgår vad du vill göra.  Se gärna våra exempel på hur ritningar kan se ut.

För att underlätta och effektivisera vid digital ansökan, vänligen skicka med varje handling i separat PDF-fil, döp filen till vad den avser.

För enklare projekt kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet.

Kostnader

Kostnaden för att söka bygglov varierar beroende på åtgärden. Du hittar avgifterna för såväl bygglovspliktiga som anmälningspliktiga åtgärder i Bygglov A-Ö, "Kostnad för bygglov ".

Ansök via blankett

Det går även bra att använda dig av blanketten ansökningsblankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketten ska lämnas in med underskrift, innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en certifierad sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande så behöver du bifoga en fullmakt. 

Det går även bra att skicka ansökan via e-post bygglov@botkyrka.se 
eller med vanlig post:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
147 85 Tumba

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2020
Bo & bygga