Alby Torghus

Nu inleds omdaningen av området vid Alby centrum. Genom nya bostäder och ett torg väster om centrum tas ett viktigt steg mot ett tryggare och mer befolkat centrum.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Här ligger Alby centrum

Bakgrund

Botkyrkabyggen har de senaste åren renoverat fasaderna på bostadshusen i Albydalen, och nu har turen kommit till Alby Centrum. Botkyrkabyggen vill passa på att utveckla de offentliga platser som finns omkring centrum, och vända centrumets entréer mot dessa platser.

Förslaget

Detaljplanen prövar möjligheten till ett nytt bostadskvarter och ett torg mot Alby centrum. På bottenvåningen mot torget i den nya byggnaden planeras verksamheter, och i övrigt bostäder. Förslaget omfattar cirka 100 bostäder.

Inom kvarteret ska det finnas en bostadsgård med boendeparkering under mark. I samband med att kvarteret byggs ut planerar Botkyrkabyggen att öppna centrums västra fasad mot det nya torget och på så vis få ett samspel mellan de båda byggnaderna och torget. Förändringarna förväntas ge mer liv och rörelse i området. Genom det väntas tryggheten öka invid centrum och längs gång- och cykelvägen som går från tunnelbanan och ner genom Albydalen.

Vad händer nu?

Den 28 juni till den 9 augusti 2017 hölls samråd för planförslaget. Kommunen sammanställer nu de synpunkter som inkom under samrådstiden.

Samrådshandlingar

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2018
Bo & bygga