Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Tegelbruket 1

Kommunen prövar möjligheten att bygga nya bostäder med förskola, gruppboende, service och handel på del av fastigheten Tegelbruket 1 och nya bostäder på del av fastigheten Fittja 17:1.

Plan: Samråd

Här ligger Tegelbruket 1

Förslaget

Kommunens översiktsplan pekar ut platsen som område med tät stadsbebyggelse och samhällsbyggnadsnämnden gav under 2016 positivt planbesked för bostadsutveckling på platsen.

Bostäderna planeras på och omkring nuvarande parkeringsplats vid handelsområdet invid Tegelbruksvägen i Fittja. Vilken omfattning av exploatering som är lämplig på platsen ska utredas under planprocessen. Kopplingen till vattnet och de gröna värdena längs stranden är viktiga att ta hänsyn till under planarbetet. Även faktorer som risk, buller och luftkvalitét kan komma att påverka exploateringens omfattning och gestaltning.

Vad händer nu?

Samhällsbyggandsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 19 september 2017 att godkänna ramavtal med exploatören Stendörren Botkyrka Handel AB och att starta upp detaljplanearbete. Den 26 oktober godkände kommunfullmäktige ramavtalet.

Kommunen arbetar nu med att ta fram ett planförslag. När ett förslag till detaljplan finns framme kommer förslaget att samrådas med allmänheten. Samråd beräknas att kunna ske under hösten 2018.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2018
Bo & bygga