Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Botkyrka kyrka

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och 2:1.

Plan: Uppdrag

Karta som visar var planområdet ligger

Plan: Uppdrag

Botkyrka församling vill utvidga kyrkogårdsverksamheten inom fastigheterna Eriksberg 2:9 (ägare Botkyrka-Tumba kyrkliga samfällighet), del av Eriksberg 2:27 (ägare Svenska kyrkan) och del av Eriksberg 2:1 (ägare Botkyrka kommun). Utvidgningsförslaget skulle innebära en dryg fördubbling av dagens nyttjade yta.

Motivet till detta är att Botkyrka kommuns invånarantal växer mycket snabbt. Redan inom ett fåtal år beräknas en brist på gravplatser uppkomma. Befolkningsökningen från 80 000 till 140 000 som anges i förslaget till ny översiktsplan får stora konsekvenser för begravningsverksamheten.

Vad händer nu?

Detaljplanearbete pågår och kommunen tar i samarbete med Botkyrka församling fram utredningar och planhandlingar för att kunna gå ut på samråd under 2018.

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Bo & bygga