Eriksberg 2:27 - Prästviken

Planen föreslår cirka 460 lägenheter i bostadkvarter samt ett antal villor, kedjehus och radhus. Totalt innebär detta cirka 500 nya bostäder.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Eriksberg 2:27 - Prästviken


Detaljplanen rymmer byggrätter för flerbostadshus och enbostadshus samt byggrätter för förskola och LSS-boende. Detaljplanen säkerställer även ett antal kvaliteter och funktioner i den nya stadsdelens omgivning och därför rymmer planområdet bland annat rekreationsområden, regionalt cykelstråk samt ytor för dagvattenhantering.

Prästviken

Fotograf: Bild: Tyréns arkitekter

Bakgrund

2011 togs ett program fram för Hågelby, Eriksberg och Lindhov. Programmet visade hur dessa områden kunde utvecklas som verksamhetsområde, hur de gröna kilarna kunde stärkas genom Botkyrkaparken, samt hur Eriksberg och Alby bättre kunde kopplas till varandra. I programmet pekades Prästviken ut som bostadsområde.

2013 tog Stockholms stift initiativ till ett planarbete för att utveckla Prästviken, området kring Botkyrka kyrka. Sedan samrådet har Prästlönetillgångarna sökt en exploatör för projektet.

Från den 9 februari till och med den 13 mars 2015 hölls samråd för förslaget.

Vad händer nu?

Resultatet av samrådet bearbetas. Nästa steg är att skicka ut planen på granskning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Bo & bygga