Eriksberg 2:27 - Prästviken

Detaljplanens syfte är att skapa en attraktiv och varierad boendemiljö i samklang med det öppna landskapet.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas granskning

Eriksberg 2:27 - Prästviken


Detaljplanen rymmer byggrätter för cirka 440 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 radhus/småhus. Härutöver medges även centrumverksamhet samt byggrätter för förskola och LSS-boende. Detaljplanen säkerställer även kvalitéer och funktioner i bebyggelsens omgivning och därför rymmer planområdet också mindre park-/rekreationsområden, ett regionalt cykelstråk samt ytor för dagvattenhantering.

Detaljplanen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Bornsjön. En god anpassning till det omgivande landskapet och dess kulturmiljövärden har varit en central del i planarbetet och detaljplanens utformning.

Bakgrund

2011 togs ett program fram för Hågelby, Eriksberg och Lindhov. Programmet visade hur dessa områden kunde utvecklas som verksamhetsområde, hur de gröna kilarna kunde stärkas genom Botkyrkaparken, samt hur Eriksberg och Alby bättre kunde kopplas till varandra. I programmet pekades Prästviken ut som bostadsområde.

2013 tog Stockholms stift initiativ till ett planarbete för att utveckla Prästviken, området kring Botkyrka kyrka. Sedan samrådet har Prästlönetillgångarna sökt en exploatör för projektet.

Från den 9 februari till och med den 13 mars 2015 hölls samråd för förslaget.

Vad händer nu?

Från den 20 mars 2018 till den 13 april 2018 pågår granskning av planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" nedan hittar du mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Tyck till!
Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 13 april 2018. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta del 1.pdf 1 MB 2018-03-19 16.51
Plankarta del 2.pdf 411.8 kB 2018-03-19 16.51
Planbeskrivning granskning.pdf 7 MB 2018-03-19 16.51
MKB miljökonsekvensbeskrivning.pdf 3.9 MB 2018-03-19 16.51
Gestaltningsprogram.pdf 32.1 MB 2018-03-19 16.51
Planillustration.pdf 36 MB 2018-03-19 16.51
Samrådsredogörelse.pdf 519.3 kB 2018-03-20 11.21

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Boplatslämningar vid Hammarby gård.pdf 2.1 MB 2018-03-19 16.59
Naturvärdesinventering.pdf 4.3 MB 2018-03-19 16.59
Kulturmiljöanalys.pdf 5.8 MB 2018-03-19 16.59
TrafikPM.pdf 1.7 MB 2018-03-19 16.59
Riskhänsyn i detaljplan.pdf 3.2 MB 2018-03-19 16.59
Trafikbullerutredning rev 2.pdf 2.6 MB 2018-03-19 16.59
Översiktlig geoteknisk bedömning.pdf 1.5 MB 2018-03-19 16.59
MUR - Prästviken.pdf 26.6 MB 2018-03-19 16.59
MUR - Prästviken ritningar.pdf 1.1 MB 2018-03-19 16.59
MUR - Bullerskyddsvall - Ritingar.pdf 641.4 kB 2018-03-19 16.59
MUR Bullerskyddsvall.pdf 14.8 MB 2018-03-19 16.59
Projekteringsunderlag Geoteknik Prästviken.pdf 1.5 MB 2018-03-19 16.59
Projekteringsunderlag Geoteknik Bullerskyddsvall.pdf 738.7 kB 2018-03-19 16.59
Dagvatten PM.pdf 3.4 MB 2018-03-19 16.59
Konsekvensbeskrivning kulturmiljö.pdf 1.2 MB 2018-03-19 16.59
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018
Bo & bygga