Freja 6

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Anemonens förskola i Norsborg.

Plan: Samråd

Här ligger Freja 6

Förslaget

Förskolan Anemonen planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Förslaget till detaljplan syftar även till att se över behovet av friyta (lekyta) samt lösningar för angöring och parkering. Nuvarande förskola har plats för 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn. För att få tillräckligt med friyta avser kommunen att ca 1800 kvm av Anemonparken ska bli en del av Anemonens förskolegård. Planområdet ligger i Norsborg, cirka 300 meter nordväst om Norsborgs centrum.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av ett flertal förskolor i Botkyrka som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Från den 14 februari 2018 till 7 mars 2018 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2018
Bo & bygga