Freja 6

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Anemonens förskola i Norsborg.

Plan: Samråd

Här ligger Freja 6

Förslaget

Förskolan Anemonen planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Förslaget till detaljplan syftar även till att se över behovet av friyta (lekyta) samt lösningar för angöring och parkering.

Nuvarande förskola har plats för 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn. För att få tillräckligt med friyta avser kommunen att ca 1800 kvm av Anemonparken ska bli en del av Anemonens förskolegård. Planområdet ligger i Norsborg, cirka 300 meter nordväst om Norsborgs centrum.

Från den 29 maj till 21 juni 2017 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kommit in.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av ett flertal förskolor i Botkyrka som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Från den 14 februari 2018 till den 7 mars 2018 pågår granskning av planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" hittar du mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 7 mars 2018. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Bo & bygga