Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Planprogram för Brunna

Detta program befinner sig i det skede som kallas samråd

Här ligger Brunna

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2012 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera befintligt detaljplaneprogram för Brunna.

Det första steget var att ta fram ett underlag med planeringsförutsättningar och en struktur som visade en möjlig utveckling för Brunna fram till 2040. Med underlaget som utgångspunkt genomförde vi en medborgardialog med boende och verksamma i området. Efter dialogen bearbetade vi programmet. Nu finns ett programförslag framme för utvecklingen av södra Brunna. Kommunstyrelsen godkände den 3 maj om att gå ut på samråd.

Förslaget

Övergripande syftet med programförslaget är att minska barriäreffekten av E4/E20 och dess påverkan på området genom en sociodukt över motorvägen (bred överdäckning) som bättre förbinder Hallunda och Fittja. Förslaget syftar också till att utveckla Brunna till en central mötesplats och idrottsnod med förnyade och fler idrottsfunktioner, mötesplatser samt bostäder.

I korthet är inriktningen för Brunna att

  • skapa en ny förbindelse över E4/E20 genom en sociodukt (bred överdäckning)
  • utveckla platsen till en mittpunkt för intilliggande stadsdelar
  • rusta upp idrottsplatsen och tillföra nya idrottsfunktioner
  • skapa mer varierade och tillgängliga utemiljöer genom fler spontanidrottsytor, mötesplatser, aktiviteter och parkmiljöer
  • ge plats för 300-350 nya bostäder
  • stärka kopplingar in till området och till omkringliggande funktioner och områden genom tydligare entréer, gång- och cykelstråk och nya förbindelser.

Vad händer nu?

Mellan den 28 juni och den 8 september 2017 var programförslaget ute på samråd. Då fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in i en samrådsredogörelse. Den beräknas vara klar under februari 2018. Vissa förändringar av programförslaget kan göras till följd av synpunkterna. Därefter tar kommunstyrelsen ställning till om programmet kan antas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2017
Bo & bygga