Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Slagsta strand

Arbetet fortsätter med den första etappen av en ny attraktiv stadsdel nära vatten i Slagsta strand. Planen omfattas av cirka 600-850 bostäder med centrumverksamheter i bottenvåningen, en förskola, ett vårdboende, en stadsdelspark och kolonilotter.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Förslaget

Planområdet för etapp 1 omfattar bussterminalen och husbiluppställningsplatsen i Slagsta tillsammans med den norra sluttningen intill området, ett grönt område norr om Slagsta badets parkering och Tegelängsvägen. Planen omfattas av cirka 600-850 bostäder med centrumverksamheter i bottenvåningen, en förskola, ett vårdboende, en stadsdelspark och kolonilotter. I planområdets norra del sparas ett grönområde som utgör ett stråk i öst-västlig riktning som binder ihop Korpberget norr om planområdet med bergsbranten i söder.

Tegelängsvägen bräddas upp för att ge plats till trottoar och cykelfält. En busshållplats föreslås ligga på Tegelängsvägen mellan förskolan och bostadskvarteren.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav under 2011 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram. Uppdraget handlade om att skapa förutsättningar för en attraktiv stadsdel som i sin struktur kan samexistera med verksamheterna vid Slagsta marina och Fittja värmeverk.

Detaljplaneprogrammet för Slagsta strand godkändes av kommunstyrelsen den 7 maj 2017. Därefter har förslaget uppdelats i två etapper; den södra delen utgör den första etappen.

Vy mot torget. Källa: CF Möller

Vy mot torget. Källa: CF Möller

Vad händer nu?

Från den 2 maj 2018 till den 24 maj 2018 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkeologisk förundersökning.pdf 9.7 MB 2018-04-30 13.49
Arkeologisk utredning.pdf 5.4 MB 2018-04-30 13.49
Behovsbedömning.pdf 582.2 kB 2018-04-30 13.49
Bullerutredning.pdf 11.2 MB 2018-04-30 13.49
Dagvattenutredning.pdf 3.2 MB 2018-04-30 13.49
Detaljplaneprogram.pdf 2.7 MB 2018-04-30 13.49
Geoteknikutredning.pdf 1.6 MB 2018-04-30 13.49
Gestaltningsprogram.pdf 79.1 MB 2018-04-30 13.49
Infobrev - samråd - Detaljplan för Slagsta strand etapp 1.pdf 266.3 kB 2018-04-30 13.49
Landskapsbildsanalys.pdf 2.7 MB 2018-04-30 13.49
Luftkvalitetsutredning.pdf 7.7 MB 2018-04-30 13.49
Luktutredning.pdf 1.2 MB 2018-04-30 13.49
MKB Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 3.9 MB 2018-04-30 13.49
MKB tillhörande detaljplaneprogram.pdf 4.9 MB 2018-04-30 13.49
MMU Miljötekniskt markundersökning.pdf 14.5 MB 2018-04-30 13.49
NVI Naturvärdsinventering.pdf 1.9 MB 2018-04-30 13.49
Parkeringsutredning.pdf 9.5 MB 2018-04-30 13.49
Planbeskrivning - samråd - Detaljplan för Slagsta strand etapp 1.pdf 3.8 MB 2018-04-30 13.49
Plankarta - samråd - Slagsta strand etapp 1.pdf 3.7 MB 2018-04-30 13.49
Programsamrådsredogörelse.pdf 1.1 MB 2018-04-30 13.49
Riskanalys.pdf 2.3 MB 2018-04-30 13.49
Riskbedömning markmiljö.pdf 1.7 MB 2018-04-30 13.49
Solstudie.pdf 1.1 MB 2018-04-30 13.49
Tillgänglighetsanalys.pdf 1.8 MB 2018-04-30 13.49
Trafikutredning.pdf 6.5 MB 2018-04-30 13.49
Yttrande del 1 över resultat av arkeologisk förundersökning.pdf 616.6 kB 2018-04-30 13.49
Yttrande del 2 över resultat av arkeologisk förundersökning.pdf 629.9 kB 2018-04-30 13.49
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2018
Bo & bygga