Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Om planer och program

Kortfattad information om hur samhällsplaneringen görs.

Vi har en växande befolkning och kommunen är under ständig utveckling. Ju fler invånare vi blir desto fler bostäder måste byggas. Det måste även finnas utrymme för till exempel industri, kontor och handel. Det behövs också kommunal service, som skolor och förskolor, vägar, gång- och cykelvägar, parker och allt annat som behövs i ett fungerande samhälle. Närmiljön både där vi bor och arbetar är viktiga frågor för att vi ska trivas. När vi planerar och bygger använder vi olika planer och program som visar kommunens vision och utveckling och där du som medborgare har möjlighet att påverka.

På den här sidan kan du läsa kortfattat om olika typer av planer. Om du vill läsa mer om en viss typ kan du antingen klicka på rubriken eller i någon av menyerna till höger eller vänster.

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett kommunövergripande, vägledande dokument som visar kommunens vision om hur mark och vatten i kommunen ska användas framöver. Översiktsplanen är vägledande.

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen görs när ett speciellt område eller kommundel behöver belysas mer ingående. En fördjupad översiktsplan är vägledande.

Program

Ett detaljplaneprogram kan i vissa fall göras som ett första skede i ett detaljplanarbete, till exempel om detaljplanen saknar stöd i översiktsplanen.

Detaljplan

Detaljplanen ger en detaljerad bild över ett geografiskt begränsat område. Detaljplanen är juridiskt bindande och visar var och hur man får bygga. En detaljplan genomförs oftast medstandardförfarande . Då har de som berörs av detaljplanen möjlighet att komma med synpunkter vid två olika tillfällen. Om alla berörda godkänner planförslaget kan detaljplanen övergå i begränsat förfarande. Då kan planen antas direkt. Om detaljplanen avviker från översiktsplanen, är av intresse för allmänheten eller innebär betydande miljöpåverkan genomförs detaljplanen med utökat förfarande.

Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som innebär att en detaljplanbehöver upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om planbesked. Kommunen tar ut en kostnad för planbesked enligt plan- och bygglovtaxan.

Fastighetsplaner och tomtindelningar

Fastighetsplaner eller tomtindelningar kunde tidigare upprättas till exempel för att kunna ta ut en gatukostnad eller för att få en bra struktur på fastighetsbildningen. Efter 2 maj 2011 ingår fastighetsplanen som en del i detaljplanen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Bo & bygga