En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som visar var och hur man får bygga. Under detaljplaneprocessen prövar kommunen om ett bebyggelseförslag är lämpligt utifrån de förutsättningar som finns på platsen. Allmänna intressen som nya parker, vägar och bostäder vägs mot enskilda intressen. Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som visar hur marken får användas, samt en planbeskrivning där plankartan samt förutsättningarna för området förklaras utförligt.

Förfaranden

Processen att ta fram en detaljplan ser lite olika ut beroende på hur komplexa de frågor som behöver utredas är. Det vanligaste är att detaljplanen genomförs med standardförfarande. Om detaljplanen avviker från översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller innebär betydande miljöpåverkan genomförs detaljplanen med utökat förfarande. De som berörs av detaljplanen har möjlighet att komma med synpunkter vid samråd och granskning.

Genomförandetid

Alla detaljplaner har en genomförandetid på 5-15 år. Under genomförandetiden får planen inte ändras eller upphävas. Detaljplanen gäller även när genomförandetiden har gått ut.