Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om planbesked.

Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att vi måste upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan kan du lämna in en begäran om planbesked. Den ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden samt innehålla en karta som visar infart och vad du vill göra. När vi har fått en komplett ansökan ger vi dig planbesked inom fyra månader om vi inte kommer överens om annat. Vårt besked ska vara skriftligt och motiverat. Vi tar ut en avgift för vårt arbete enligt plan- och bygglovtaxan, se dokument nedan under "Relaterade dokument".

Planbeskedet ska innehålla information om kommunen kommer att inleda en planläggning eller inte. Om vi kommer att inleda en planläggning ska det stå i planbeskedet. Då ska det även stå när arbetet beräknas vara klart. Om vi inte kommer att inleda en planläggning ska det stå varför vi inte gör det. Om det blir aktuellt att ta fram en detaljplan kommer kostnaden för arbetet att tas ut av den som söker. Då kommer ett avtal om plankostnader att skrivas.

Blanketten  ”Begära ett planbesked” finns att ladda ner under "Relaterade dokument" nedan. 

Planbesked för avstyckning

Kommunen ska enligt 2 kap. 4 § plan- och bygglagen ta fram detaljplaner för ny sammanhållen bebyggelse. I detaljplaneprocessen prövas om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. De gällande planbestämmelserna har tagits fram utifrån avvägningar som gjorts för området som helhet. Om nya detaljplaner tas fram för enskilda fastigheter ändras förutsättningarna för de övriga fastigheterna inom planområdet.

I de flesta detaljplanerade villaområden råder liknande förutsättningar avseende infrastruktur, dagvattenhantering, topografi och stads- och landskapsbild som när den gällande detaljplanen togs fram. Det innebär att kommunen gör samma bedömning om vad som är lämpligt i fråga om antalet fastigheter, byggrätter och fastighetsstorlekar.

Sammantaget bedömer kommunen att det i de flesta fall är olämpligt att ta fram nya detaljplaner som syftar till att möjliggöra enskilda avstyckningar i befintliga villaområden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Bo & bygga