Stäng meddelande

Program för centrala Tullinge

I februari 2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att aktualisera detaljplaneprogrammet från år 2005 och att arbetet ska utföras i nära dialog med medborgarna.

Detta program befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Bakgrund

Tullinge är den del av Botkyrka som under de senaste årtiondena haft den starkaste utvecklingen med mer bebyggelse och befolkningsökning. Regionens snabba befolkningsökning i kombination med nya infrastruktursatsningar som Södertörnsleden, Citybanan, Förbifart Tullinge och Förbifart Stockholm – kommer tillsammans med utvecklingen av Flemingsberg med forskning, universitet och kvalificerat näringsliv – att göra Tullinge ännu mer eftertraktat. 

Översiktsplanen anger denna inriktning för Tullinge:

  • Tullinges centralare delar ska utvecklas till en tätare stadsbygd som kompletterar den befintliga bebyggelsen. Avsikten är att möjliggöra det ska komma till nya bostäder, arbetsplatser som skapar underlag för en utökad service.
  • Länsvägen 226 planeras för en ny dragning längre söderut – Förbifart Tullinge. Därmed kommer trafiken genom centrala Tullinge att minska kraftigt. Åtgärden möjliggör att Huddingevägen kan ges en karaktär av stadsgata med intilliggande byggnader i nära anslutning till pendeltåg och centrum
  • Centrala Tullinge utvecklas till en attraktiv, tät stadsbygd med väl utformade offentliga platser och bebyggelse. Det centrala läget nära pendeltågsstationen bör användas för en tätare bebyggelse med en blandning av bostäder, handel och service
  • På kort sikt bör det finnas plats för infartsparkeringar i området. På längre sikt väger bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen tungt. Tullinge behöver både förbättrad lokal kollektivtrafik, bättre förutsättningar för cykeltrafik och effektivare parkeringslösningar som till exempel parkeringshus.
Vad händer nu?

Mellan maj och september 2017 genomfördes ett dialogarbete som ett led i arbetet att utveckla centrala Tullinge. Mer information om dialogarbetet och dialogresultatet finns under relaterade länkar.

Nästa steg är att kommunen ska ta fram ett förslag till samrådshandling. I samrådsförslaget har vi vägt samman resultatet från dialogen, resultatet från olika tekniska utredningar samt andra intressen och behov, till exempel skolor och förskolor. Just nu fokuserar vi bland annat på att hitta en lämplig placering på ytterligare en uppgång till pendelstågsperrongen samt göra avvägningar hur vi kan förbättra kopplingarna mellan norra och södra sidan och hur Huddingevägen kan formas till en stadsgata.

Vi har även gjort ’’hembesök’’ bland föreningar i centrala Tullinge där vi helt kort har informerat om programprocessen. Om ni vill att vi kommer och ger en kort information om programprocessen är ni välkomna att höra av er.

Vi beräknar att ha ett samrådsförslag färdigt under hösten 2018. Förslaget ska visa en struktur för bebyggelse, vägar och grönytor samt mål och riktning på hur utvecklingen ska ske.

Vanliga frågor och svar - program för centrala Tullinge

Varför gör kommunen ett planprogram?
Vi vill förtäta centrala Tullinge. Enligt översiktsplanen ska Tullinges centralare delar utvecklas till en tätare stadsbygd som kompletterar den befintliga bebyggelsen. Avsikten är att möjliggöra för nya bostäder och arbetsplatser som skapar underlag för en utökad service samt infrastruktursatsningar.

Tullinge är en attraktiv plats som har en stark utvecklingspotential där bland annat Flemingsberg med forskning och universitet gör Tullinge eftertraktat. Kommunens översiktsplan anger en ökad bebyggelsetäthet. Vi behöver säkra Tullinges förutsättningar till utveckling och slå vakt om stadsdelens identitet och kvaliteter. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden 2017 att aktualisera gällande program från 2005. Aktualiseringen ska ske i nära dialog med boende och verksamma i Tullinge.

Vad har hänt efter förra sommarens dialog 2017
Förvaltningen har gått igenom resultatet från dialogen och rapporterat detta till samhällsbyggnadsnämnden. Sedan har vi genomfört ett antal utredningar. Bland annat riskutredning, stationsutredning, handelsutredning och en parkeringsutredning som är pågående där vi vill hitta en strategi för hur parkeringar ska lösas i det framtida centrala Tullinge. Vi har också påbörjat utredning om genomförbarhet och ekonomiska konsekvenser av ett framarbetat programförslag. Utöver detta för vi dialog med flera fastighetsägare i området i syfte att göra dialogresultatet känt samt hur vi arbetar vidare med att ta fram ett samrådsförslag.

När kommer ni att genomföra samråd för programmet?
När vi har genomfört samtliga utredningar, och vi har ett genomarbetat programförslag som på ett tydligt sätt visar en framtida planering av centrala Tullinge, kommer vi att gå ut på samråd.

Vi har inte satt något datum än men samrådet kommer att ske under hösten. Håll gärna utsikt på kommunens webbplats, där vi löpande lägger ut information om programarbetet.

Vad händer efter samrådet?
Efter att alla svar har kommit in sammanställer kommunen dessa i en samrådsredogörelse. Eventuella justeringar av programförslaget görs därefter utifrån inkomna synpunkter. Sedan överlämnar förvaltningen programmet till nämnden med förslag till beslut att godkänna programmet. Efter ett godkänt program kan detaljplaner börja upprättas för centrala Tullinge.

Avser kommunen tvångsinlösa fastigheter inom programområdet?
Kommunen kommer inte att tvångsinlösa villatomter inom planområdet. I centrala Tullinge är kommunen ingen stor fastighetsägare utan snarare en bland flera. För att åstadkomma en positiv utveckling av centrala Tullinge vill vi från kommunens sida att markåtkomsten ska bygga på tillit, dialog, överenskommelser och förtroende med befintliga markägare. Vi behöver gemensamt med fastighetsägarna i området jobba för ett levande centrum.

Hur mycket bostäder kommer det att byggas här?
En förtätning av centrala Tullinge är väldigt kostsamt då det handlar om att bland annat flytta och omvandla Huddingevägen till stadsgata, ersätta parkeringsplatser, flytta stora ledningar, bygga nya kopplingar samt att förbättra pendeltågsstationen. Vi tittar nu på vad som krävs för att få en godtagbar balans mellan kostnader och intäkter. Ingången just nu är mellan 1800 till 2000 nya bostäder.

Men varför pratade ni om minst 800 bostäder under dialogarbetet?
Kommunens översiktsplan anger att vi ska bygga tätare här och uppdraget handlar om att visa hur vi kan planera för ett levande lokalsamhälle med minst 800 nya bostäder med tillhörande handel och service i en blandad stadsbygd. Detta hade vi som utgångspunkt när vi började programarbetet för centrala Tullinge. För att klara alla kostnader som en förtätning innebär har vi under arbetets gång kommit fram till att vi både kan och behöver förtäta mer. Fler bostäder ger bättre underlag för service och offentliga mötesplatser i form av torg och parker. Vi vill därför prova att bygga mellan 1800 till 2000 nya bostäder i en blandad stadsbygd för att kunna realisera ett mer levande lokalsamhälle.

Vad händer med alla våra parkeringar i framtiden, var ska vi parkera?
I dialogen var budskapet att ett mera levande centrum skulle byggas med handel och mötesplatser både utomhus och inomhus och att stora asfaltytor skulle byggas bort och bilarna skulle samlas i effektiva parkeringshus.

I ett kollektivtrafiknära läge som detta vill vi därför förslå att marken utnyttjas på bättre sätt än till stora markytor för parkering. Det handlar dels boendeparkering, parkering till centrum och infartsparkering. Genom att förlägga boende och besöksparkeringen i garage och parkeringshus kan mark frigöras och centrum förtätas utan att man behöver knapra på de värdefulla grönområdena. När det gäller infartsparkering så får vi se vad utredningen kommer fram till men förmodligen kommer denna att förläggas i parkeringshus i närheten av centrum och stationen. Att bo centralt i Tullinge innebär att beroendet av bil blir minimalt. Det är 20 minuters restid in till Stockholm city och med ett förtätat centrala Tullinge finns förutsättningar för en förbättrad lokal kollektivtrafik.

När kommer ni att börja bygga?
Efter att planprogrammet är beslutat ska en detaljplaneprocess starta. Denna tar cirka två år i bästa fall. En grov bedömning är att de första byggprojekten tidigast kan starta 2021 – 2022. En första inflyttning är då 2024.

Vad händer med gångvägen ner till Tullinge Skog?
Vi går inte vidare med tidigare idéer om ny bebyggelse och vägdragning i skogen på södra sidan av lamellhusen på Kvällsvägen. Däremot så tittar vi fortsatt på att göra befintliga gång- och cykelvägar mer levande, så kallade aktivitetsstråk med tex. grillplatser, ute gym, bättre belysning etc.

När förbättras pendeltågsstationen?
Frågan är svår att besvara. Fastigheten ägs av Trafikverket men SL genom Landstinget är ansvarig för kollektivtrafiken. Vi har haft flera kontakter med SL och de är medvetna om att situationen för de som reser med pendeltåg behöver förbättras.

När börja Förbifart Tullinge byggas?
Första etappen av Förbifart Tullinge är planerad att börja byggas under 2019. Det är sträckan från Huddingevägen till Riksten. Nästa etapp som är från Riksten via Brantbrink till Huddingevägen är inte beslutad än. Kommunen förhandlar med Trafikverket om denna få med denna utbyggnad i Länsstyrelsens Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län.

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riskbedömning av planprogram Tullinge C.pdf 1.8 MB 2018-06-29 13.19
Riskbedömning avstationsutredning Tullinge C.pdf 212.8 kB 2018-06-29 13.19
Stationsutredning.pdf 3.4 MB 2018-06-29 13.19
Handelsutredning.pdf 2.9 MB 2018-06-29 13.20
Trafikverkets utredning ÅVS för väg 226.pdf 7.5 MB 2018-06-29 14.11
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2018
Bo & bygga