Program för centrala Tullinge

I februari 2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att aktualisera detaljplaneprogrammet från år 2005 och att arbetet ska utföras i nära dialog med medborgarna.

Detta program befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Bakgrund

Tullinge är den del av Botkyrka som under de senaste årtiondena haft den starkaste utvecklingen med mer bebyggelse och befolkningsökning. Regionens snabba befolkningsökning i kombination med nya infrastruktursatsningar som Södertörnsleden, Citybanan, Förbifart Tullinge och Förbifart Stockholm – kommer tillsammans med utvecklingen av Flemingsberg med forskning, universitet och kvalificerat näringsliv – att göra Tullinge ännu mer eftertraktat. 

Översiktsplanen anger denna inriktning för Tullinge:

  • Tullinges centralare delar ska utvecklas till en tätare stadsbygd som komplettera den befintliga bebyggelsen. Avsikten är att möjliggöra det ska komma till nya bostäder, arbetsplatser som skapar underlag för en utökad service.
  • Länsvägen 226 planeras för en ny dragning längre söderut – Förbifart Tullinge. Därmed kommer trafiken genom centrala Tullinge att minska kraftigt. Åtgärden möjliggör att Huddingevägen kan ges en karaktär av stadsgata med intilliggande byggnader i nära anslutning till pendeltåg och centrum
  • Centrala Tullinge utvecklas till en attraktiv, tät stadsbygd med väl utformade offentliga platser och bebyggelse. Det centrala läget nära pendeltågsstationen bör användas för en tätare bebyggelse med en blandning av bostäder, handel och service
  • På kort sikt bör det finnas plats för infartsparkeringar i området. På längre sikt väger bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen tungt. Tullinge behöver både förbättrad lokal kollektivtrafik, bättre förutsättningar för cykeltrafik och effektivare parkeringslösningar som till exempel parkeringshus.

Vad innebär ett planprogram?

Ett planprogram är ett strategiskt dokument som visar hur vi på lång sikt önskar utveckla ett visst område, i detta fall centrala Tullinge.

Ett program görs innan arbetet med en detaljplan startar. Vi gör program för att översiktligt utreda förutsättningar och ta fram en vision för ett visst område. Som ett första steg har vi nu genomfört en dialog med medborgarna i Tullinge. 

Nästa steg är arbeta fram en planhandling med en struktur för bebyggelse, vägar och grönytor samt mål och riktning på hur utvecklingen ska ske. När vi har ett förslag så startar samrådet. Vi bedömer att detta kommer att ske under våren 2018.

Syftet är att vi i ett tidigt skede vill få in erfarenheter och synpunkter för att bredda vårt beslutsunderlag i ett tidigt skede. Allmänhet, sakägare, myndigheter, kommunala förvaltningar och övriga som anses berörda får möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Efter samråd bearbetas
förslaget och värdefulla synpunkter arbetas in i plandokumentet. Sedan programmet färdigt för beslut.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande (till skillnad från detaljplaner) och går vidare i den politiska processen för godkännande.

Vad händer nu?

Mellan maj och september 2017 genomfördes ett dialogarbete som ett led i arbetet att utveckla centrala Tullinge. Mer information om dialogarbetet och dialogresultatet finns under relaterade länkar.

Nästa steg är att kommunen ska ta fram ett förslag till samrådshandling. I samrådsförslaget har vi vägt samman resultatet från dialogen, resultatet från olika tekniska utredningar samt andra
intressen och behov, till exempel skolor och förskolor. Just nu fokuserar vi bland annat på att hitta en lämplig placering på ytterligare en uppgång till pendelstågsperrongen samt göra avvägningar hur vi kan förbättra kopplingarna mellan norra och södra sidan och hur Huddingevägen kan formas till en stadsgata. Vi har även gjort ’’hembesök’’ bland föreningar i centrala Tullinge där vi
helt kort har informerat om programprocessen. Om ni vill att vi  kommer och ger en kort information om programprocessen är ni välkomna att höra av er.

Vi beräknar att ha ett samrådsförslag färdigt under hösten 2018. Förslaget ska visa en struktur för bebyggelse, vägar och grönytor samt mål och riktning på hur utvecklingen ska ske.

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2018
Bo & bygga