Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Rikstens företagspark

Den 10 april 2018 godkände samhällsbyggnadsnämnden den första detaljplanen för Riksten företagspark. Syftet med planen är att skapa ett område för små och medelstora företag. I samband med det rätas den skarpa kurvan på Pålamalmsvägen ut.

Plan: Laga kraft

Här ligger Rikstens företagspark


Bakgrund

Rikstens företagspark ligger i Tullinge söder om Grödingebanan, utefter Pålamalmsvägen. Planområdet för del 1 av företagsparken är beläget öster om Pålamalmsvägen mitt emot utfarten från Kronoparksvägen. 

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för etableringsklar mark för verksamheter av en typ där det idag finns efterfrågan, d.v.s små och medelstora företag. Planen är den första inom  område för planprogram från 2005. I samband med planläggningen visas ett nytt läge för en uträtad Pålamalmsväg vid infart till Kronoparksvägen.

Planen har varit utställd under tiden 30 oktober till 27 november 2017. Kungörelse har varit införd i Dagens Nyheter. Samtliga fastighetsägare, enligt särskild fastighetsförteckning, och berörda remissinstanser har i skrivelse fått information om utställningen. Planförslaget har tidigare ställts ut 2014 och 2015.

Vad händer nu?

Den 10 april 2018 godkände samhällsbyggnadsnämnden den första detaljplanen för Riksten företagspark. Vi kommer nu att starta upp projektering och utbyggnad av vägar och VA i området. Först ska Pålamalmsvägen rätas ut och förses med en ny rondell, därefter kan en ny lokalgata in till tomterna i området för detaljplan 1 byggas ut.

Paralellt med utbyggnaden av infrastruktur kommer kommunen att påbörja försäljning av de nya industritomterna. Man kan redan nu anmäla intresse att förvärva mark i området till kommunens näringslivsenhet. Ytterligare information om hur tomtförsäljningen kommer att gå till kommer under hösten 2018. Tomtmarken blir byggklar då den nya lokalgatan finns på plats, detta väntas ske under 2020.

En förutsättning för arbetet är att kommunfullmäktige antar planförslaget den 31 maj 2018.

Detaljplanen vann lagakraft 2018 06 28.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Genomförandebeskrivning antagande.pdf 228.6 kB 2018-05-16 10.25
Gestaltningsprogram antagande.pdf 374.2 kB 2018-05-16 10.25
Planbeskrivning antagande.pdf 293.7 kB 2018-05-16 10.25
plankarta antagande.pdf 488.9 kB 2018-05-16 10.25
Utställningsutlåtande.pdf 196.5 kB 2018-05-16 10.25
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2018
Bo & bygga