Rikstens friluftsstad del 4

Den fjärde utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad möjliggör uppförande av en förskola med 6 avdelningar och en utbyggnad av cirka 250 nya bostäder med blandad bebyggelse.

Denna detaljplans granskning är klar och väntar på att bli antagen i nämnden
Karta Rikstens friluftsstad del 4

Förslaget

För större delen av området ges möjlighet att bygga friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus. Detaljplanen är flexibel och reglerar inte var de olika hustyperna kan byggas, bortsett från flerbostadshus som är placerade mot Pålamalmsvägen och på vissa kvarter söder om Hanvedens Allé. För att minimera utfarterna på Hanvedens allés norra och södra sida där trädallé ska finnas har antalet utfarter reglerats i planbestämmelse, detta för att åstadkomma en sammanhängande trädplantering på dessa sidor av gatan.

Två områden på höjdplatån i sydost och ett område i början av gata som går upp till platån har sådana höjdförhållanden att souterrängvåning krävs.

Söder om Hanvedens Allé kan två till fem våningar byggas för att ge bättre variationer av bebyggelse inom planområdet. För att få ett enhetligt gaturum ska bostadshusen placeras utefter egenskapsgränsen mot allmän gata.

Vad händer nu?

Planförslaget var på granskning mellan 30 juni och 22 augusti 2014. Eftersom det gått en tid sedan den senaste granskningen och några justeringar i detaljplanen har gjorts hölls en ny granskning mellan 2017-12-08 till 2018-01-08.

Granskningen är avslutad. Nästa steg är att sammanställa inkomna yttranden i ett granskningsutlåtandet. Enligt preliminär tidplan förväntas beslut om antagande av detaljplanen ske under april 2018.


Granskningshandlingar, granskningsperiod 8 december 2017 - 8 januari 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga 1 Markanvändningskartering 20171124.pdf 36.4 kB 2017-12-08 12.01
Granskningsutlåtande.pdf 75.2 kB 2017-12-08 12.01
Illustrationsplan_granskningshandling_17-12-04.pdf 614 kB 2017-12-08 12.01
Kvalitetsprogram.pdf 768.9 kB 2017-12-08 12.01
Plan- och genomförandebeskrivning.pdf 1.5 MB 2017-12-08 12.01
Plankarta del 1.pdf 668.4 kB 2017-12-08 12.01
Plankarta del 2.pdf 829.2 kB 2017-12-08 12.01
PM 03 Riksten Dpl 4 Trafikbuller 140930.pdf 65.2 kB 2017-12-08 12.01
PM 10253658 Riksten 9-4 2017-10-06 inkl bilagor (002).pdf 669 kB 2017-12-08 12.01
PMInfiltrationsdiken_justering_150601.pdf 2.6 MB 2017-12-08 12.01
Riksten dagvattenutredning föroreningsbelastning DP4 20171124.pdf 950.2 kB 2017-12-08 12.01
Slutlig utredning Dagvattendammar_Riksten .2017-10-20.pdf 10.2 MB 2017-12-08 12.01
Tyrens PM hydraulisk modell DP4-5 2014-01-08.pdf 2.7 MB 2017-12-08 12.01
Uppdaterat fastighetsförteckning.pdf 530.2 kB 2017-12-08 12.01
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Bo & bygga