Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Ulfsbergsgården (Tullinge 16:121)

Syftet med förslaget till detaljplan är att medge nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus på fastigheten Tullinge 16:121 (Ulfsbergsgården). Därutöver ska den befintliga Ulfbergsgården omvandlas till ett bostadshus. Bebyggelsen ska ha hög arkitektonisk kvalitet och anpassas till den befintliga natur- och gårdsmiljön.

Plan: Samråd

Här ligger Ulfsbergsgården

Förslaget till detaljplan innebär att ny bebyggelse i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus tillkommer på fastigheten Tullinge 16:121 (Ulfsbergsgården). Vidare inryms den befintliga Ulfsbergsgården med bostäder. För att genomföra förslaget kommer de övriga befintliga byggnaderna på fastigheten att rivas.

Förslaget innebär att byggnaderna ska utföras med slanka volymer som ramar in en gemensam grönyta för uteplatser, rekreation och lek. Siktlinjer mot Ulfsbergsgården skapas genom släpp i bebyggelsen. Ny bebyggelse anpassas efter befintlig topografi och uppväxta träd.

Bebyggelsen placeras på ett sätt som bildar ett stort öppet gårdsrum. Den befintliga grönskan får delvis styra bebyggelsens placering. Öppenheten innebär att siktlinjer bevaras från Ulvsbergsvägen vid infarterna till området. Bebyggelsen placeras utmed gatan och har entréträdgårdar som bidrar till ett grönt gaturum.

Illustrationsplan över bebyggelseförslaget.

Illustrationsplan över bebyggelseförslaget.

Vad händer nu?

Nu går kommunen ut på samråd med detaljplanen för Tullinge 16:121 (Ulfsbergsgården). Syftet med samrådet är att skapa möjlighet för medborgare och sakägare till insyn och påverkan. Tiden för samråd är från den 19 juni till den 12 augusti 2018. Samrådshandlingarna finns tillgängliga i kommunalhuset i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet.

Har du synpunkter eller frågor?
Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till kommunen senast den 12 augusti 2018. Skicka dina synpunkter via e-post till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Efter samrådet skickas en uppdaterad version av förslaget ut på granskning. Därefter kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter det datum då beslutet om antagande har blivit uppsatt på kommunens anslagstavla. Sakägare har rätt att överklaga detaljplanen, förutsatt att de har framfört skriftliga synpunkter mot detaljplanen under samråds- eller granskningstiden.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samråd behovsbedömning__.pdf 223.5 kB 2018-06-18 14.29
Samråd geoteknisk utredning.pdf 425.7 kB 2018-06-18 14.29
Samråd gestaltningsprogram.pdf 14 MB 2018-06-18 14.29
Samråd miljöteknisk markbedömning.pdf 2.2 MB 2018-06-18 14.29
Samråd naturvärdesinventering.pdf 1.8 MB 2018-06-18 14.29
Samråd parkeringsutredning.pdf 1.1 MB 2018-06-18 14.29
Samråd planbeskrivning.pdf 1 MB 2018-06-18 14.29
Samråd plankarta.pdf 592.6 kB 2018-06-18 14.29
Samråd PM om avfallshantering.pdf 883.5 kB 2018-06-18 14.29
Samråd PM om radonrisk.pdf 786.3 kB 2018-06-18 14.29
Samråd solstudier.pdf 10.2 MB 2018-06-18 14.29
Samråd trafikutredning.pdf 1.2 MB 2018-06-18 14.29
Samråd utlåtande om kulturmiljö.pdf 42.3 kB 2018-06-18 14.29
Samråd utlåtande om trafikbuller.pdf 383.7 kB 2018-06-18 14.29
Samråd dagvattenutredning.pdf 4.6 MB 2018-08-06 11.18
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2018
Bo & bygga