Ametisten 1

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Ametistens förskola i Tumba.

Plan: Samråd

Här ligger Ametisten 1

Förslaget

Förskolan Ametisten planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Förslaget till detaljplan syftar även till att se över behovet av friyta (lekyta) samt lösningar för angöring och parkering.

Planområdet ligger i Storvreten i Tumba. Förskolan Ametisten planeras att rivas p.g.a. dess dåliga skick och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Nuvarande förskola har plats för cirka 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Förändringar som gjorts inför granskningsskedet är framförallt att anpassa planförslaget till en dagvattenutredning och en bullerutredning som tagits fram. Dessutom har en barnkonsekvensanalys tillkommit i planförslaget.

Från den 29 maj till 21 juni 2017 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kommit in.

Bakgrund

 Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av ett flertal förskolor i Botkyrka som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Från den 19 april till den 3 maj 2018 pågår granskning av planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Tyck till!
Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 3 maj 2018. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 853.7 kB 2018-04-18 22.30
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 493.4 kB 2018-04-18 22.30
Behovsbedömning.pdföppnas i nytt fönster 263.7 kB 2018-04-18 22.30
Bullerutredning.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2018-04-18 22.30
Dagvattenutredning.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2018-04-18 22.30
Infobrev.pdföppnas i nytt fönster 201.8 kB 2018-04-18 22.30
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 202.1 kB 2018-04-18 22.30
Kontakt
Relaterade dokument
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga