Del av Ensta 1:65

Detaljplanearbetet syftar till att utreda möjligheten att bebygga en del av fastigheten Ensta 1:65 med en förskola samt ett vård- och omsorgsboende.

 

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Bakgrund

Planområdet ligger i Vårsta i södra Botkyrka. Planområdets areal är ca 3 hektar. Det aktuella området är en del av en större fastighet, Ensta 1:65, som ägs av Botkyrka kommun. Området gränsar till Dalvägen i söder och Vinterskogens naturreservat i norr.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förskola och vård- och omsorgsboende på en del av fastigheten Ensta 1:65. Förskolan ska utföras med en god utemiljö och naturvärden på fastigheten ska bevaras i största möjliga mån. Riskerna från den intilliggande Dalvägen ska hanteras inom ramen för detaljplanen.

Förslaget

Det aktuella området är idag obebyggt och helt bevuxet med skog. Förslaget till detaljplan innebär att en förskola med 4 hemvister (45 barn per hemvist) och ett vård- och omsorgsboende med cirka 60 lägenheter möjliggörs på fastigheten.

Vad händer nu?

Från den 27 april 2018 till och med den 18 maj 2018 kommer planförslaget ställas ut för granskning. Under granskningstiden inhämtas synpunkter från berörda fastighetsägare och myndigheter. Därefter besvaras synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Slutligen görs eventuella bearbetningar av planförslaget inför antagandet av detaljplanen.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samråd arkeologisk utredning.pdf 4.1 MB 2017-11-08 07.50
Samråd behovsbedömning.pdf 246.2 kB 2017-11-08 07.50
Samråd kompl. arkeologisk utredning.pdf 614.6 kB 2017-11-08 07.50
Samråd naturvärdesinventering.pdf 4.9 MB 2017-11-08 07.50
Samråd planbeskrivning..pdf 601.4 kB 2017-11-08 07.50
Samråd plankarta..pdf 269.7 kB 2017-11-08 07.50
Samråd riskutredning.pdf 1.2 MB 2017-11-08 07.50
Samråd trafikbullerutredning..pdf 892.2 kB 2017-11-08 07.50
Samråd trafikutredning.pdf 1.4 MB 2017-11-08 07.50

 

 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2018
Bo & bygga