Del av Ensta 1:65

Detaljplanearbetet syftar till att utreda möjligheten att bebygga en del av fastigheten Ensta 1:65 med en förskola samt ett vård- och omsorgsboende.

 

Denna plan befinner sig i det skede som kallas samråd

Bakgrund

Planområdet ligger i Vårsta i södra Botkyrka. Planområdets areal är ca 3 hektar. Det aktuella området är en del av en större fastighet, Ensta 1:65, som ägs av Botkyrka kommun. Området gränsar till Dalvägen i söder och Vinterskogens naturreservat i norr.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förskola och vård- och omsorgsboende på en del av fastigheten Ensta 1:65. Förskolan ska utföras med en god utemiljö och naturvärden på fastigheten ska bevaras i största möjliga mån. Riskerna från den intilliggande Dalvägen ska hanteras inom ramen för detaljplanen.

Förslaget

Det aktuella området är idag obebyggt och helt bevuxet med skog. Förslaget till detaljplan innebär att en förskola med 4 hemvister (45 barn per hemvist) och ett vård- och omsorgsboende med cirka 60 lägenheter möjliggörs på fastigheten.

Vad händer nu?

Från den 8 november 2017 till och med den 29 november 2017 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

 


Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samråd arkeologisk utredning.pdf 4.1 MB 2017-11-08 07.50
Samråd behovsbedömning.pdf 246.2 kB 2017-11-08 07.50
Samråd kompl. arkeologisk utredning.pdf 614.6 kB 2017-11-08 07.50
Samråd naturvärdesinventering.pdf 4.9 MB 2017-11-08 07.50
Samråd planbeskrivning..pdf 601.4 kB 2017-11-08 07.50
Samråd plankarta..pdf 269.7 kB 2017-11-08 07.50
Samråd riskutredning.pdf 1.2 MB 2017-11-08 07.50
Samråd trafikbullerutredning..pdf 892.2 kB 2017-11-08 07.50
Samråd trafikutredning.pdf 1.4 MB 2017-11-08 07.50

 

 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2017
Bo & bygga