Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Del av Ensta 1:65

Detaljplanearbetet syftar till att utreda möjligheten att bebygga en del av fastigheten Ensta 1:65 med en förskola samt ett vård- och omsorgsboende.  

Denna detaljplans granskning är klar och väntar på att bli antagen i nämnden

Bakgrund

Planområdet ligger i Vårsta i södra Botkyrka. Planområdets areal är ca 3 hektar. Det aktuella området är en del av en större fastighet, Ensta 1:65, som ägs av Botkyrka kommun. Området gränsar till Dalvägen i söder och Vinterskogens naturreservat i norr.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förskola och vård- och omsorgsboende på en del av fastigheten Ensta 1:65. Förskolan ska utföras med en god utemiljö och naturvärden på fastigheten ska bevaras i största möjliga mån. Riskerna från den intilliggande Dalvägen ska hanteras inom ramen för detaljplanen.

Förslaget

Det aktuella området är idag obebyggt och helt bevuxet med skog. Förslaget till detaljplan innebär att en förskola med 4 hemvister (45 barn per hemvist) och ett vård- och omsorgsboende med cirka 60 lägenheter möjliggörs på fastigheten.

Vad händer nu?

Från den 27 april 2018 till och med den 18 maj 2018 var planförslaget utställt för granskning. Under granskningstiden inhämtas synpunkter från berörda fastighetsägare och myndigheter. Nu pågår arbetet med att sammanställa och besvara synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen den 12 juni 2018. Nästa steg är beslut om antagande i kommunfullmäktige vilket planeras till den 27 september".

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Del av Ensta 1_65_planbeskrivning_granskning.pdf 691.3 kB 2018-04-26 17.48
Del av Ensta 1_65_plankarta_granskning.pdf 248 kB 2018-04-26 17.48
Del av Ensta 1_65_samrådsredogörelse.pdf 242.6 kB 2018-04-26 17.48
Arkeologisk utredning_Ensta 1_65_20130923.pdf 4.1 MB 2018-04-26 14.36
Behovsbedömning_Ensta 1_65_20170919.pdf 247.3 kB 2018-04-26 14.36
Dagvattenutredning_Ensta 1_65_ 20180327.pdf 3.1 MB 2018-04-26 14.36
Komplettering till arkeologisk utredning_Ensta_1_65_20150704.pdf 613.9 kB 2018-04-26 14.36
Naturvärdesinventering_Ensta_165_20170824.pdf 4.9 MB 2018-04-26 14.36
PM om geoteknik_Ensta 1_65_20171117.pdf 748.8 kB 2018-04-26 14.36
Riskutredning_Ensta 1_65_20180316 .pdf 2.4 MB 2018-04-26 14.36
Trafikbullerutredning_Ensta 1_65_20170825.pdf 906.9 kB 2018-04-26 14.36
Trafikutredning_Ensta 1_65_ 20170915.pdf 1.4 MB 2018-04-26 14.36Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samråd arkeologisk utredning.pdf 4.1 MB 2017-11-08 07.50
Samråd behovsbedömning.pdf 246.2 kB 2017-11-08 07.50
Samråd kompl. arkeologisk utredning.pdf 614.6 kB 2017-11-08 07.50
Samråd naturvärdesinventering.pdf 4.9 MB 2017-11-08 07.50
Samråd planbeskrivning..pdf 601.4 kB 2017-11-08 07.50
Samråd plankarta..pdf 269.7 kB 2017-11-08 07.50
Samråd riskutredning.pdf 1.2 MB 2017-11-08 07.50
Samråd trafikbullerutredning..pdf 892.2 kB 2017-11-08 07.50
Samråd trafikutredning.pdf 1.4 MB 2017-11-08 07.50

 

 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2018
Bo & bygga