Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Harbro backe

Detaljplanearbetet syftar till att pröva möjlighet att skapa fler bostäder i Storvreten nära Tumba centrums service och kommunikationer.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag


Bakgrund

Planområdet ligger norr om Harbrovägen och söder om Bryggarvägen i Tumba-Storvreten. Det aktuella planområdets areal är cirka 4-5 hektar och består av tätbevuxen skog med en kraftig slänt mot norr. I kommunens översiktsplan pekas området ut som lämpligt för förnyelse och förtätning av Storvreten.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder på fastighet Yrkesskolan 3 och del av fastighet Tumba 8:535. Del av fastighet Tumba 8:523 kan beröras av detaljplanearbetet. Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Ramavtal har träffats med exploatören. 

Vad händer nu?

Genomförande av utredningar pågår och kommunen tar fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Bo & bygga