Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Mullvaden 11

Planen ska pröva möjligheten för att kombinera handel och bostäder på fastigheten Mullvaden 11

Denna plan befinner sig i det skede som kallas granskning

Karta som visar var planområdet ligger

Bakgrund

Planområdet ligger i Kassmyra, Tumba. Detaljplanen syftar till att bygga ett väl gestaltat mindre flerbostadshus med handelslokal i bottenvåningen.

Från den 8 september 2017 till 29 september 2017 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in.

Förslaget

Planområdet ligger i Kassmyra, Tumba. Detaljplanen syftar till att bygga ett väl gestaltat mindre flerbostadshus med handelslokal i bottenvåningen.

Gestaltningen av huset och bullerplanket ska vara genomtänkt, eftersom fastigheten är väl exponerad i stadsbilden. Flerbostadshusets gestaltning är tänkt att harmoniera med flerbostadshusen från 1940-talet på andra sidan Dalvägen. Bullerplanket ska utformas som av en växtbeklädd pergola.

Enligt planen ska den nuvarande byggnaden med färgbutiken rivas och ett nytt flerbostadshus med handelslokal på bottenvåning ska byggas. Den nya byggnaden ska placeras östra delen av fastigheten och den nya parkeringsplatsen ska placeras på västra delen av fastigheten.

Flerbostadshuset kommer att rymma 16 lägenheter i två våningar samt vinds-och loftplan. Totalt 15 stycken parkeringsplatser varav en är handikappanpassad kommer att anläggas på fastigheten.

Planförslaget är enigt med Översiktsplanens intensioner för området kring Dalvägen: medeltät stadsbygd där området kring Dalvägen vidareutvecklas i den kreativa företagsmiljön och som ska kompletteras med bostäder och mer handel.

Vad händer nu?

Från och med den 21 juni 2018 till och med den 6 juli 2018 pågår granskning av planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Tyck till!
Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 6 juli 2018. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsredogörelse_Mullvaden 11_2018-05-16.pdf 470.1 kB 2018-06-20 13.07
Planbeskrivning-Mullvaden 11 granskning.pdf 1.1 MB 2018-06-20 13.07
Mullvaden 11_granskning planritning.pdf 3.6 MB 2018-06-20 13.07
Dagvattenutredning - Kv. Mullvaden 11.pdf 2 MB 2018-06-20 13.07
Avvattningsplan 2018-01-15.pdf 1.2 MB 2018-06-20 13.07
Uppdaterad trafikbullerutredning inkl bilaga 2018-03-28.pdf 1.1 MB 2018-06-20 13.07

  

Samrådshandlingar

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2018
Bo & bygga