Mullvaden 11

Planen ska pröva möjligheten för att kombinera handel och bostäder på fastigheten Mullvaden 11

Denna plan befinner sig i det skede som kallas samråd

Karta som visar var planområdet ligger

Bakgrund

Planområdet ligger i Kassmyra, Tumba. Detaljplanen syftar till att bygga ett väl gestaltat mindre flerbostadshus med handelslokal i bottenvåningen.

Förslaget

Gestaltningen av såväl huset som bullerplankan ska vara genomtänkt, eftersom fastigheten är väl exponerad i stadsbilden. Flerbostadshusets gestaltning är tänkt att harmonisera med de flerbostadshus från 1940-talet på andra sidan Dalvägen. Bullerplanket ska lösas i form av en växtbeklädd pergola.

Enligt planen ska den nuvarande byggnaden med färgbutiken rivas och ett nytt flerbostadshus med handelslokal i bottenvåningen byggas. Den nya byggnaden ska placeras på östra delen av fastigheten och den nya parkeringsplatsen ska placeras på västra delen av fastigheten.

Flerbostadshuset kommer att inrymma 18-20 lägenheter på två våningsplan samt vinds- och loftplan. Totalt 17 stycken parkeringsplatser varav två är handikappanpassade kommer att anläggas på fastigheten.

Planförslaget är enigt med Översiktsplanen intensioner för området kring Dalvägen: medeltät stadsbygd där området kring Dalvägen vidareutvecklas i den kreativa företagsmiljön och som ska kompletteras med bostäder och mer handel.

Vad händer nu?

Från den 8 september 2017 till 29 september 2017 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga