Orren 3

Från enfamiljshus till flerbostadshus! Nu pågår ett planarbete för att tillskapa fler bostäder ett stenkast från Tumba centrums service och kommunikationer.

Uppdrag

Bakgrund

På fastigheten Orren 3 finns idag en byggnad som nyligen byggts om till flerbostadshus. Nu prövar kommunen om fastighetsägaren kan få möjlighet att uppföra ett till flerbostadshus av samma storlek på fastigheten. Kommunen ser positivt på denna sorts förändringar, där fler bostäder kan byggas i ett centralt, redan bebyggt läge med god infrastruktur. Detta prövas nu i ett detaljplanearbete.

Förslaget

Planförslaget prövar möjligheten att uppföra ett flerbostadshus på den inre delen av fastigheten Orren 3. Bostadshuset är tänkt att inordna sig i den befintliga bebyggelsen genom att fasaden anpassas till de material och färger som befintligt hus har. Invid gatan uppförs ett sophus, och på fastigheten ska det finnas plats för bostadsparkering för bil och cykel.

Från den 17 maj till 29 juni 2017 hölls samråd för förslaget. Inför samrådet föreslogs huset att uppföras i fyra våningar och inrymma 16 lägenheter. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in och ändringar har gjorts. Bland annat har förslaget ändrats till tre våningar, nio lägenheter och inga balkonger mot fastigheten Orren 2.

Vad händer nu?

Från den 7 februari till den 28 februari 2018 pågår granskning av planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 28 februari 2018. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Under rubriken "granskningshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se


Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 1.1 MB 2018-02-07 08.33
Plankarta_A3.pdf 556.6 kB 2018-02-07 08.33
Behovsbedömning.pdf 243.5 kB 2018-02-07 08.33
Bullerutredning.pdf 1.5 MB 2018-02-07 08.33
Dagvattenutredning.pdf 1.4 MB 2018-02-07 08.33
Samrådsredogörelse.pdf 108.7 kB 2018-02-07 08.33
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Bo & bygga