Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Orren 3

Från enfamiljshus till flerbostadshus! Nu pågår ett planarbete för att tillskapa fler bostäder ett stenkast från Tumba centrums service och kommunikationer.

Uppdrag

Bakgrund

På fastigheten Orren 3 finns idag en byggnad som nyligen byggts om till flerbostadshus. Nu prövar kommunen om fastighetsägaren kan få möjlighet att uppföra ett till flerbostadshus av samma storlek på fastigheten. Kommunen ser positivt på denna sorts förändringar, där fler bostäder kan byggas i ett centralt, redan bebyggt läge med god infrastruktur. Detta prövas nu i ett detaljplanearbete.  

Från den 17 maj till den 9 juni 2017 hölls samråd för förslaget, och mellan 7 februari och 7 mars 2018 granskades förslaget.

Förslaget

Planförslaget prövar möjligheten att uppföra ett flerbostadshus på den inre delen av fastigheten Orren 3. Bostadshuset är tänkt att inordna sig i den befintliga bebyggelsen genom att fasaden anpassas till de material och färger som befintligt hus har. Invid gatan uppförs ett sophus, och på fastigheten ska det finnas plats för bostadsparkering för bil och cykel.

Vad händer nu?
Den 15 maj 2018 antogs förslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen vann lagakraft 15 juni 2018.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 362 kB 2018-05-28 16.19
Planbeskrivning.pdf 763.7 kB 2018-05-28 16.19
Plankarta.pdf 834.2 kB 2018-05-28 16.19
Reviderad bullerutredning.pdf 1.5 MB 2018-06-04 09.59


Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 1.1 MB 2018-02-07 08.33
Plankarta_A3.pdf 556.6 kB 2018-02-07 08.33
Behovsbedömning.pdf 243.5 kB 2018-02-07 08.33
Bullerutredning.pdf 1.5 MB 2018-02-07 08.33
Dagvattenutredning.pdf 1.4 MB 2018-02-07 08.33
Samrådsredogörelse.pdf 108.7 kB 2018-02-07 08.33


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2018
Bo & bygga