Orren 3

Från enfamiljshus till flerbostadshus! Nu pågår ett planarbete för att tillskapa fler bostäder ett stenkast från Tumba centrums service och kommunikationer.

Uppdrag

Bakgrund

På fastigheten Orren 3 finns idag en byggnad som nyligen byggts om till flerbostadshus. Nu prövar kommunen om fastighetsägaren kan få möjlighet att uppföra ett till flerbostadshus av samma storlek på fastigheten. Kommunen ser positivt på denna sorts förändringar, där fler bostäder kan byggas i ett centralt, redan bebyggt läge med god infrastruktur. Detta prövas nu i ett detaljplanearbete.

Förslaget

Planförslaget prövar möjligheten att uppföra ett flerbostadshus på den inre delen av fastigheten Orren 3. Bostadshuset är tänkt att inordna sig i den befintliga bebyggelsen genom att fasaden anpassas till de material och färger som befintligt hus har. Invid gatan uppförs ett sophus, och på fastigheten ska det finnas plats för bostadsparkering för bil och cykel.

Vad händer nu?

Från den 7 februari 2018 till 7 mars 2018 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden.Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 1.1 MB 2018-02-07 08.33
Plankarta_A3.pdf 556.6 kB 2018-02-07 08.33
Behovsbedömning.pdf 243.5 kB 2018-02-07 08.33
Bullerutredning.pdf 1.5 MB 2018-02-07 08.33
Dagvattenutredning.pdf 1.4 MB 2018-02-07 08.33
Samrådsredogörelse.pdf 108.7 kB 2018-02-07 08.33
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga