Övre Byrsta

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Övre Byrsta i Grödinge.

Plan: Samråd

Här ligger Övre Byrsta

Bakgrund

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra totalt tio friliggande enbostadshus och/eller radhus. Byggnadernas placering och utformning ska anpassas till platsen och områdets landskapskaraktär, den kuperade naturmarken ska tas tillvara och ses som en tillgång.


Vad händer nu?

Från den 12 december 2017 till den 5 januari 2018 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 5 januari 2018. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömn.pdf 725.2 kB 2017-12-12 14.30
Planbeskrivning.pdf 928.7 kB 2017-12-12 14.30
Plankarta.pdf 446.8 kB 2017-12-12 14.30
Arkeologisk utredning.pdf 684.1 kB 2017-12-12 14.30
Geotekniska och hydrologiska förhållanden med dagvattenutredning bedömning .pdf 2.9 MB 2017-12-12 14.30
Länsstyrelsen yttrande arkeologi.pdf 1014.1 kB 2017-12-12 14.30
Naturvardesbedömning.pdf 2.7 MB 2017-12-12 14.30
Strandskydd bedömning.pdf 4.7 MB 2017-12-12 14.30
VA bedömning avluftning.pdf 84.8 kB 2017-12-12 14.30
VA bedömning provkurva.pdf 39.8 kB 2017-12-12 14.30
VA bedömning situationsplan.pdf 2.2 MB 2017-12-12 14.30
VA bedömning.pdf 91.8 kB 2017-12-12 14.30
Vattenförsörjning bedömning.pdf 1.6 MB 2017-12-12 14.30

 

 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2017
Bo & bygga