Tumba skog

Uppdraget är att ta fram en detaljplan för en del av Tumba skog. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder. Enligt upprättat ramavtal ska kommunen pröva att bygga cirka 500 bostäder.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas granskning

Tumba skog

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tumba skog i Tumba som syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det planeras för 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg. Förslaget innefattar lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar. En ny väg som får namnet Blekängsvägen går genom området och anslutar till KP Arnoldsson väg. Blekängsvägen utförs som ett urbant stråk med några kommersiella lokaler mot gatan, kantstensparkering, trädplantering samt gång- och cykelbana. Rödstuhage Projekt AB som äger fastigheten Tumba 7:112 behöver avstå mark för allmänplats utan ersättning. Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) med normalt planförfarande.

Planförslaget har tidigare varit på samråd mellan den 5 september 2016 och den 26 september 2016 och under tiden 17 maj 2017 till 4 juli 2017 granskades förslaget. Sedan granskningen har förändringar av förslaget skett, och därför ställdes ut förslaget på ny granskning från den 10 november 2017 till den 1 december 2017.
 

Utdrag av ändringar av planförslaget sedan granskningsperioden mellan den 17 maj 2017 och den 4 juli 2017

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat planbeskrivningen med en beskrivning av förslagets nya stigar och platser i naturområdet.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt högsta exploateringsgrad för att styra tätheten i radhuskvarteren.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har justerat antal n1 bestämmelser på plankartan.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit bort den smala kilen av naturmark mellan Kastaren 1 och bostadsområdet längst väster ut.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit bort den smala kilen av naturmark mellan kvarteret Strigeln och föreslagen bebyggelse.
 • I planbeskrivningen har samhällsbyggnadsförvaltningen angett vad planen innebär för fastighetsbildningskonsekvenser gällande fastigheten Tumba 8:514.
 • I planbeskrivningen har samhällsbyggnadsförvaltningen förtydligat att mark ska överföras till Löparen 1. I planbeskrivningen har samhällsbyggnadsförvaltningen förtydligat angående den ersättning som där kan bli aktuell under Löparen 1 och under Tumba 8:13 och även preciserat antalet kvadratmeter under Tumba 8:13.
 • I planbeskrivningen har samhällsbyggnadsförvaltningen kompletterat ekonomiska frågor med upplysningar om ersättning för marköverlåtelser och rättigheter.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat planbeskrivningen med sin bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsterna. Kompletteringen redovisar samtliga berörda vattenförekomster och deras miljökvalitetsnormer.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har även kompletterat med en redovisning om bedömning av planens påverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat plankartan med dagvattenlösningar, jämför med skiss figur 5-2 i den tillhörande dagvattenutredningen.
 • I plankartan och planbeskrivningen har samhällsbyggnadsförvaltningen kompletterat med fornlämningen RAÄ 749 i det västra planområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat planbeskrivningen med en beskrivning av hur fornlämningen påverkas av föreslagen bebyggelse samt kompletterat plankartan med en notering kring var de finns.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat plankartan och planbeskrivningen med information om hur fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen och att samråd ska ske med Länsstyrelsen för alla typer av ingrepp.
   
Illustration som visar hur området kan komma att se ut

Illustration som visar hur området kan komma att se ut

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu upprättat ett granskningsutlåtande.
Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga synpunkter som inkommit till kommunen under granskningstiden samt kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Ärendet bedöms kunna antas av kommunfullmäktige den 22 februari 2018. Efter antagandet kan detaljplanen överklagas.

Granskningsutlåtande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande - antagande - Tumba skog.pdföppnas i nytt fönster 773.2 kB 2018-01-16 08.30
Bilaga 1 - Granskningsutlåtande - antagande - Tumba skog.pdföppnas i nytt fönster 204.6 kB 2018-01-16 08.30
Bilaga 2 - Granskningsutlåtande - antagande - Tumba skog.pdföppnas i nytt fönster 12.8 MB 2018-01-16 08.30

Granskningshandlingar tillhörande granskning mellan 
den 10 november 2017 och den 1 december 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_Tumba Skog_granskning.pdf 1.7 MB 2017-11-09 14.16
Plankarta - granskning - DP för Tumba skog.pdf 1.5 MB 2017-11-09 14.16
Samrådsredogörelse Tumba skog rev 2017-10-24.pdf 469.9 kB 2017-11-09 14.16
Tjänsteskrivelse - andra granskning -Tumba skog.pdf 56.4 kB 2017-11-09 14.16
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Bo & bygga