Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Tumba skog

Den 22 februari 2018 antogs planförslaget för Tumba skog av kommunfullmäktige och den 28 februari 2018 tillkännagav Botkyrka kommun beslutet genom att anslå protokollet på kommunens digitala anslagstavla.

Denna detaljplan är överklagad

Tumba skog


Illustration som visar hur området kan komma att se ut

Illustration som visar hur området kan komma att se ut

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tumba skog i Tumba som syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det planeras för 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg. Förslaget innefattar lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar. En ny väg som får namnet Blekängsvägen går genom området och ansluter till KP Arnoldsson väg. Blekängsvägen utförs som ett urbant stråk med några kommersiella lokaler mot gatan, kantstensparkering, trädplantering samt gång- och cykelbana. Rödstuhage Projekt AB som äger fastigheten Tumba 7:112 behöver avstå mark för allmänplats utan ersättning. Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) med normalt planförfarande.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2016-09-05 till 2016-09-26. Ett samrådsmöte om planförslaget hölls 2016-09-14 i Folkets Hus i Segersjö. Planförslaget har varit på granskning från den 17 maj 2017 till den 4 juli 2017 och från den 10 november 2017 till den 1 december 2017. Samtliga planhandlingar har funnits tillgängliga i kommunalhuset, samt på kommunens hemsida under denna tid. Förslaget har även skickats till alla berörda, berörda remissinstanser, fastighetsägare och hyresgäster enligt upprättad sändlista.

Alla synpunkter som har kommit in under samråd och granskning (17 maj - 4 juli och 10 november – 1 december 2017) har sammanställts i en samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande tillsammans med kommunens svar. Efter granskning har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort mindre justeringar i planförslaget som redovisas i granskningsutlåtandet. En kungörelseannons om granskningsutlåtande har publicerats i Dagens Nyheter den 18 januari 2018 eftersom det var ett stort antal personer som skulle meddelas om att granskningsutlåtande hade upprättats. 

Den 28 februari 2018 tillkännagav Botkyrka kommun beslutet om antagande av detaljplanen för Tumba skog genom att anslå protokollet på kommunens anslagstavla. En kungörelseannons har publicerats samma dag i Dagens Nyheter eftersom det var ett stort antal personer som skulle meddelas.

Vad händer nu?

Detaljplanen har blivit överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Under vecka 21 och 22, 2018, utför exploatören SHH Bostad AB en markundersökning i området. Läs mer här.


Granskningsutlåtande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande - antagande - Tumba skog.pdföppnas i nytt fönster 773.2 kB 2018-01-16 08.30
Bilaga 1 - Granskningsutlåtande - antagande - Tumba skog.pdföppnas i nytt fönster 204.6 kB 2018-01-16 08.30
Bilaga 2 - Granskningsutlåtande - antagande - Tumba skog.pdföppnas i nytt fönster 12.8 MB 2018-01-16 08.30


Granskningshandlingar tillhörande granskning mellan 
den 10 november 2017 och den 1 december 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_Tumba Skog_granskning.pdf 1.7 MB 2017-11-09 14.16
Plankarta - granskning - DP för Tumba skog.pdf 1.5 MB 2017-11-09 14.16
Samrådsredogörelse Tumba skog rev 2017-10-24.pdf 469.9 kB 2017-11-09 14.16
Tjänsteskrivelse - andra granskning -Tumba skog.pdf 56.4 kB 2017-11-09 14.16
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Bo & bygga