Stäng meddelande

Tegelbruket 1

Kommunen prövar möjligheten att bygga bostäder, torg, hotell, kontor och centrumverksamheter på delar av fastigheterna Tegelbruket 1 och Fittja 17:1.

Plan: Samråd


Förslaget

Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra cirka 800 bostäder, hotell, kontor och centrumverksamheter. Förslaget innehåller ett nytt torg, en park vid stranden och ett nytt parkeringsgarage. Vid torget föreslås affärer och restauranger med uteserveringar eller andra verksamheter. De nya byggnaderna ska till största delen utföras med tegelfasader. En byggnad med hotell, kontor eller handel föreslås vid E4/E20 för att skärma av buller och partiklar.

Illustrationsplan över bebyggelseförslaget (Archus/Urbio).

Illustrationsplan över bebyggelseförslaget (Archus/Urbio).

Illustrationsvy mot vattnet (Archus/Urbio).

Illustrationsvy mot vattnet (Archus/Urbio).

Vad händer nu?

Den 18 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Tegelbruket. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från det att antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla (om inte beslutet överklagas). Därefter kan ansökan om bygglov lämnas in till kommunen och ett genomförande av projektet påbörjas.

Antagandehandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antagande plankarta.pdf 640.4 kB 2019-06-24 15.10
Antagande planbeskrivning.pdf 2.1 MB 2019-06-24 15.10
Antagande granskningsutlåtande.pdf 231.5 kB 2019-06-24 15.10
Antagande behovsbedömning.pdf 118.7 kB 2019-06-24 15.10
Antagande gestaltningsprogram.pdf 67.8 MB 2019-06-24 15.10
Antagande luftkvalitetsutredning.pdf 1.4 MB 2019-06-24 15.10
Antagande miljökonsekvensbeskrivning.pdf 3.4 MB 2019-06-24 15.10
Antagande miljöteknisk markundersökning.pdf 498.4 kB 2019-06-24 15.10
Antagande naturvärdesinventering.pdf 3.5 MB 2019-06-24 15.10
Antagande PM om avfallshantering.pdf 5.5 MB 2019-06-24 15.10
Antagande PM om dagvatten.pdf 7 MB 2019-06-24 15.10
Antagande PM om geoteknik.pdf 3.4 MB 2019-06-24 15.10
Antagande PM om trafik.pdf 2.1 MB 2019-06-24 15.10
Antagande PM om vibrationer.pdf 1.5 MB 2019-06-24 15.10
Antagande riskbedömning.pdf 2.4 MB 2019-06-24 15.10
Antagande trafikbullerutredning.pdf 9.5 MB 2019-06-24 15.10
Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 231.5 kB 2019-06-03 13.13
Plankarta.pdf 750.7 kB 2019-03-14 13.44
Planbeskrivning.pdf 1.7 MB 2019-03-14 13.44
Samrådsredogörelse.pdf 373.6 kB 2019-03-14 13.44
Behovsbedömning.pdf 118.7 kB 2019-03-14 13.44
Gestaltningsprogram.pdf 56.3 MB 2019-03-14 13.44
Luftkvalitetsutredning.pdf 1.4 MB 2019-03-14 13.44
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 3.4 MB 2019-03-14 13.44
Miljöteknisk markundersökning.pdf 467.9 kB 2019-03-14 13.44
Naturvärdesinventering.pdf 3.5 MB 2019-03-14 13.44
PM om avfallshantering.pdf 5.9 MB 2019-03-14 13.44
PM om dagvatten.pdf 7 MB 2019-03-14 13.44
PM om geoteknik - markförhållanden och grundläggning.pdf 3.4 MB 2019-03-14 13.44
PM om geoteknik - markteknisk undersökningsrapport.pdf 7.2 MB 2019-03-14 13.44
PM om trafik.pdf 2.1 MB 2019-03-14 13.44
PM om vibrationer.pdf 1.5 MB 2019-03-14 13.44
Riskbedömning.pdf 2.5 MB 2019-03-14 13.44
Trafikbullerutredning.pdf 5.3 MB 2019-03-14 13.44
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samråd plankarta.pdf 644.9 kB 2018-11-16 07.27
Samråd planbeskrivning.pdf 1.5 MB 2018-11-16 07.27
Samråd behovsbedömning.pdf 118.7 kB 2018-11-16 07.27
Samråd gestaltningsprogram.pdf 52.6 MB 2018-11-16 07.27
Samråd miljökonsekvensbeskrivning.pdf 4.4 MB 2018-11-16 07.27
Samråd miljöteknisk markundersökning.pdf 738.5 kB 2018-11-16 07.27
Samråd naturvärdesinventering.pdf 3.5 MB 2018-11-16 07.27
Samråd PM om avfallshantering.pdf 5.9 MB 2018-11-16 07.27
Samråd PM om dagvatten.pdf 7.5 MB 2018-11-16 07.27
Samråd PM om geoteknik.pdf 3.3 MB 2018-11-16 07.27
Samråd PM om luftkvalitet.pdf 221.9 kB 2018-11-16 07.27
Samråd PM om trafik.pdf 2.7 MB 2018-11-16 07.27
Samråd riskbedömning.pdf 2.6 MB 2018-11-16 07.27
Samråd trafikbullerutredning.pdf 1 MB 2018-11-16 07.27
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juli 2019
Bo & bygga