Stäng meddelande

Hallunda Gård

Nu prövas möjligheten att bygga attraktiva småskaliga bostäder i området kring historiska Hallunda Gård samt värna värdefull kultur- och naturmiljö.

Plan: Uppdrag

Förslaget

Detaljplanen syftar till att bebygga platsen med välgestaltade bostäder, kommunala och privata verksamheter, och värna den värdefulla kultur- och naturmiljön kring Hallunda gård. Planförslaget innehåller cirka 600–800 nya bostäder av blandad karaktär: flerbostadshus, radhus och villor. Utöver bostäder planeras det för en förskola, ett vård-och omsorgsboende samt odling, handel och restaurang.

Den gamla gårdskärnan ska bevaras med befintliga bostadshus och gamla ekonomibyggnader som får nya användningar som har bedömts samspela med platsens historik. Planförslaget möjliggör att odlingsverksamhet med tillhörande handelsträdgård kan drivas. Längst bort från befintliga bostadshus i gårdskärnan kan en småskalig djurhållning bedrivas för att djur ska kunna beta naturmarken kring gården.

Ett nytt hus planeras inom gårdskärnan. Byggnaden är tänkt att rymma en restaurang som tillsammans med handelsträdgården och odlingar kan skapa ett besöksmål inom stadsdelen.

Flera utredningar har genomförts, bland annat arkeologiska utredningar, kulturmiljöutredningar, byggnadsantikvariska utredningar och naturinventeringar.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för förslaget. Under rubriken ”Samråd Planhandlingar” kan du läsa ”Behovsbedömningen” som är underlag för det särskilda beslutet.

Bild av tomtområdesgränsen.

Den gula markeringen visar planområdet.

Så här kan det komma att se ut i Hallunda Gård enligt arkitektbyrån Arkitema

Bakgrund

Den 23 augusti 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Hallunda Gård i Hallunda-Norsborg. Planområdet omfattar den privatägda fastigheten Hallunda 4:20, delar av den kommunala fastigheten Hallunda 4:43 och Odalåkern 1.

Enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) ligger Hallunda gård på gränsen till ett område som klassificerats som strategiskt stadsutvecklingsläge och planområdet klassificeras som ett primärt bebyggelseläge. Enligt kommunens översiktsplan är platsen utpekad som gles stadsbygd och utgör ett särskilt förändringsområde, där attraktiva bostäder i den kulturhistoriskt värdefulla miljön ska prövas. Planområdet hyser höga naturvärden, ingår i riksintresset för kulturmiljövården och berörs även av riksintressena för kust- och friluftsliv samt för Mälaren med öar.

Vad händer nu?

Från den 22 juni 2020 till den 16 augusti 2020 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2, och på biblioteket i Hallunda. Under rubriken "Samråd Planhandlingar" kan du läsa planförslaget, och under ”Samråd Utredningar” ligger samtliga utredningar som tagits fram.

Samrådsmöte

Den 25 juni 2020 hölls ett digitalt samrådsmöte om Hallunda gård. Där presenterades detaljplansförslaget. Du kan titta på presentationen i videon här nedanför.

Om du har synpunkter på förslaget är du välkommen att skicka in dem till kommunen. För att dina synpunkter ska komma med i den formella hanteringen under detaljplaneprocessen behöver du skicka dem skriftligt till kommunen, till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 16 augusti 2020. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Här kan du läsa mer om hanteringen av personuppgifter.

Samråd Planhandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 414.2 kB 2020-06-04 12.10
Detaljplaneprogram 2009.pdf 4.6 MB 2020-06-04 12.10
Gestaltningsprogram.pdf 46 MB 2020-06-04 12.10
Illustrationsplan.pdf 17.5 MB 2020-06-04 12.10
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 10.5 MB 2020-06-04 12.10
Miljöåtgårdsprogram.pdf 78.4 kB 2020-06-04 12.10
Planbeskrivning.pdf 8 MB 2020-06-04 12.10
Plankarta.pdf 1.5 MB 2020-06-04 12.10
Samråd Utredningar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Rapport 2017_13.pdf 6.5 MB 2020-06-04 12.22
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Rapport 2017_27.pdf 6.3 MB 2020-06-04 12.22
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Rapport 2019_19.pdf 47.4 MB 2020-06-04 12.22
Arkeologisk undersökning etapp 1 och 2, Rapport 2016_31 .pdf 2 MB 2020-06-04 12.22
Artskyddsutredning för fladdermöss .pdf 44.1 MB 2020-06-04 12.22
Bullerutredning.pdf 536.4 kB 2020-06-04 12.22
Byggandsantikvarisk rapport del 1.pdf 18.6 MB 2020-06-04 12.22
Dagvattenutredning.pdf 3.7 MB 2020-06-04 12.22
Färgundersökning.pdf 7 MB 2020-06-04 12.22
Fördjupad artinventering av fladdermös.pdf 5.6 MB 2020-06-04 12.22
Geoteknisk PM.pdf 1.3 MB 2020-06-04 12.22
Geoteknisk undersökningsrapport.pdf 1.3 MB 2020-06-04 12.22
Kulturmiljöutredning del 1.pdf 12.6 MB 2020-06-04 12.22
Kulturmiljöutredning del 2.pdf 70 MB 2020-06-04 12.22
Miljöteknisk markundersökning komplettering.pdf 13.5 MB 2020-06-04 12.22
Miljöteknisk markundersökning.pdf 4.3 MB 2020-06-04 12.22
Naturvärdesinventering, insektsinventering, fladdermusinventering och rekreationsvärdesinventer.pdf 4.1 MB 2020-06-04 12.22
Parkeringsutredning.pdf 1.1 MB 2020-06-04 12.22
Trafikutredning Hallunda gård.pdf 566.8 kB 2020-06-04 12.22
Trafikutredning kommunala anläggningar.pdf 938.8 kB 2020-06-04 12.22
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Bo & bygga