Stäng meddelande

Planprogram för Hallundavägen

Hur kan Hallundavägen omvandlas från genomfartsled till levande och trygg stadsmiljö med nya bostäder och offentliga platser? Det prövar nu kommunen genom ett planprogram.

Bakgrund
Planprogram för Hallundavägen syftar till att utveckla den fysiska miljön med offentliga platser och förtätningar längs Hallundavägen och i intilliggande kvarter. Målbilden är en levande stadsmiljö som präglas av trygghet, liv och rörelse; med bostäder och verksamheter; inkluderande offentliga rum; och fokus på fotgängare och cyklister snarare än fordonstrafik.

Bilden visar ett ortofoto över Hallunda-Norsborg, där det ungefärliga programområdet är markerat med en oval.

Vad händer nu?
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick programuppdraget 13 december 2019 och kommunen tar nu fram ett förslag till planprogram. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2020
Bo & bygga