Stäng meddelande

Ringleken 1

Aspens förskola på fastigheten Ringleken 1 planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Nuvarande förskola har plats för 120 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Uppdrag

Förslaget

Planområdet ligger i Norsborg, cirka 500 meter sydväst om Norsborgs tunnelbanestation och väster om Hammerstaskolan. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av lekyta samt hitta goda lösningar för angöring och parkering.

I detaljplanen föreslås även en ny boendeparkering med cirka åtta parkeringsplatser norr om förskolan.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 2 juli till den 24 augusti 2018 hölls samråd för planförslaget och från den 3 januari 2019 till den 24 januari 2019 granskades planförslaget. Förslaget har bearbetats baserat på de synpunkter som kom in under samråd och granskning. Den 29 augusti 2019 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden. 

Vad händer nu?

Den 2 oktober 2019 vann detaljplanen laga kraft.

Antagandehandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 508.7 kB 2019-09-13 07.34
Plankarta.pdf 497.5 kB 2019-09-13 07.34
Planbeskrivning.pdf 1.1 MB 2019-09-13 07.34
Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 469.6 kB 2018-12-20 08.09
Planbeskrivning.pdf 1.2 MB 2018-12-20 08.09
Samrådsredogörelse.pdf 555.5 kB 2018-12-20 08.09
Dagvattenutredning.pdf 6.6 MB 2018-12-20 08.09
Riskanalys.pdf 1.7 MB 2018-12-20 08.09
Bilaga till riskanalys.pdf 5 MB 2018-12-20 08.09
Trafikmätning.pdf 135.2 kB 2018-12-20 08.09
Uppdaterad bullerutredning.pdf 2.3 MB 2018-12-20 08.09
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 306 kB 2018-06-28 16.18
Planbeskrivning.pdf 692.3 kB 2018-06-28 16.18
Bullerutredning.pdf 2.2 MB 2018-06-28 16.18
Behovsbedömning.pdf 375.8 kB 2018-06-28 16.18
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2019
Bo & bygga