Stäng meddelande

Salvian 136 och del av Hallunda 4:34

Nu prövas möjligheten att utveckla Slagsta motellverksamhet genom att skapa byggnader för fler hotellrum, konferensutrymmen och parkeringsutrymmen.

Denna detaljplans granskning är klar och väntar på att bli antagen i nämnden

Här ligger Salvian 136 och del av Hallunda 4:34


Bakgrund

Planområdet ligger i Norsborg på gränsen till Slagsta i Botkyrka kommuns norra delar. Områdets areal är cirka 5339 m². Gällande detaljplan anger för befintligt kvarter och byggnad BII, vilket innebär att det endast får nyttjas för bostadsändamål. Byggnadshöjden är begränsad till 6,5 meter. För södra delen, som ägs av kommunen, anges användningen park.

Från den 16 oktober 2019 till 6 november 2019 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in.

Förslaget

På Salvian 136 och en del av Hallunda 4:34 finns det möjlighet att göra en tillbyggnad till den befintliga byggnaden av Slagsta motell & wärdhus. Markanvändningen ändras till centrumändamål. Den totala byggnadsytan för utbyggnaden bedöms till 292 m² i två plan med inredd vindsvåning ovanpå och den mark som behöver tas i anspråk beräknas till 1637 m². Befintlig infart med parkering behålls.

Till följd av inkomna yttranden under samrådet samt ytterligare utredningar har några förändringar gjorts av förslaget:

  • Högsta byggnadshöjd har ändrats från 11,0 meter till 11,5 meter.
  • Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har uppdaterats angående hantering av skyfallsriskerna med hänsyn till bilden från Botkyrka kommuns skyfallskartering från 2019 samt angående hantering av miljökvalitetsnormerna för vatten.

Vad händer nu?

Från den 24 februari till 9 mars 2020 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 400.1 kB 2020-02-19 11.23
Planbeskrivning.pdf 1.2 MB 2020-02-19 11.23
Illustrationsplan.pdf 226 kB 2020-02-19 11.23
Bullerutredning.pdf 437.9 kB 2020-02-19 11.23
Samrådsredogörelse.pdf 90.8 kB 2020-02-19 11.23
PM Dagvatten Bilaga 1 - Föroreningsberäkningar (före exploatering).pdf 62.8 kB 2020-02-19 11.23
PM Dagvatten Bilaga 2 - Föroreningsberäkningar (efter exploatering).pdf 77 kB 2020-02-19 11.23
PM Dagvatten Bilaga 3 - Avvattningsplan.pdf 554.4 kB 2020-02-19 11.23
PM Dagvatten.pdf 1.8 MB 2020-02-19 11.23
Trafikutredning Bilaga 1.pdf 12.8 kB 2020-02-19 11.23
Trafikutredning Bilaga 2.pdf 12.8 kB 2020-02-19 11.23
Trafikutredning.pdf 1.2 MB 2020-02-19 11.23
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Bo & bygga