Stäng meddelande

Salvian 136 och del av Hallunda 4:34

Nu prövas möjligheten att utveckla Slagsta motellverksamhet genom att skapa byggnader för fler hotellrum, konferensutrymmen och parkeringsutrymmen.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas samråd

Karta som visar var planområdet ligger


Bakgrund

Gällande detaljplan anger för befintligt kvarter och byggnad BII, vilket innebär att det endast får nyttjas för bostadsändamål. Byggnadshöjden är begränsad till 6,5 meter.

För södra delen, som ägs av kommunen anges användningen park.

Förslaget

På Salvian 136 och en del av Hallunda 4:34 finns det möjlighet att göra en tillbyggnad till den befintliga byggnaden av Slagsta motell & wärdhus. Markanvändningen ändras till centrumändamål. Den totala byggnadsytan för utbyggnaden bedöms till 292 m² i två plan med inredd vindsvåning ovanpå och den mark som behöver tas i anspråk beräknas till 1637 m². Befintlig infart med parkering behålls.

Vad händer nu?

Från den 16 oktober 2019 till den 6 november 2019 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Samrådsmöte

Den 21oktober 2019 kl. 16.00-18.00 håller vi öppet hus för planförslaget i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Då finns det möjlighet att uttrycka synpunkter samt ställa frågor.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 6 november 2019. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Bo & bygga