Stäng meddelande

Sörgården 1

Nu ses tillgången till gårdsyta över för förskolan Sörgården i Tullinge.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att utöka fastigheten Sörgården 1 för befintlig förskola så att friytan (gårdsytan) blir större och viss parkering kan inrymmas på fastigheten.

Utökningen sker genom att intilliggande parkmark inom fastigheten Tullinge 16:119, tas i anspråk för att inrymma trädplanteringar, lekplatser och personalparkering för förskolan.

Bild

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget i maj 2016 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att gå ut på samråd, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Bo & bygga