Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ringblomman 1 m.fl.

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i Tullinge villastad. I naturnära läge planeras 70 nya bostäder i flerbostadshus.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Här ligger Ringblomman 1 m.fl.


Bakgrund

Planområdet ligger i korsningen Oxelvägen/Mellanbergsvägen med gång- och cykelväg emellan. Den största delen av planområdet består idag av natur- och skogsmark i kuperad terräng. Planområdet är cirka 7 237 m2 stort och omfattar Ringblomman 1, 2, 3 och 4 samt Tullinge 17:319. Gällande detaljplan anger för Ringblomman 1, 2, 3 och 4 fyra stycken friliggande enbostadshus i en våning med suterrängvåning. För Tullinge 17:319 anges enbostadshus i två våningar. Där suterrängvåning krävs tillåts enbart ytterligare en våning. Fastigheten är inte delbar.

Förslaget

Planförslaget innebär totalt sex flerfamiljshus i fem plan inklusive suterrängplan med ett innehåll av 70 lägenheter i storlek 1-4 rok. En ny väg planeras i en enkelriktad slinga som ansluter till Mellanbergsvägen. Flerbostadshusen placeras ut längs slingan med inbördes avstånd i sida och höjd. Huskroppar relaterar till villaområdet nedanför fastigheterna storleksmässigt för att hitta känslan av stadsvillor och skjuts uppåt och nedåt för att kunna få in angöring och gatuparkering. Gestaltning och materialval är anpassade till kringliggande natur.

Illustrationsbild över planförslaget. Källa: Willers Arkitekter, ÅWL arkitekter

Illustrationsbild över planförslaget. Källa: Willers Arkitekter, ÅWL arkitekter

Vad händer nu?

Från den 6 maj 2019 till 27 maj 2019 hölls samråd för förslaget. Just nu pågår planutredning. Kommunen sammanställer och besvarar de synpunkter som kommit in och bearbetar planförslaget. Planförslaget ska skickas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut om nytt samråd under våren 2020. Samrådsredogörelse med bemötande av synpunkterna kommer att ställas ut i samband med nytt samråd av planförslaget.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 1.3 MB 2019-05-02 11.29
Planbeskrivning.pdf 1.8 MB 2019-05-02 11.29
Dagvattenutredning.pdf 2.5 MB 2019-05-02 11.29
Geotekniskundersökning.pdf 403.8 kB 2019-05-02 11.29
Gestaltningsprogram.pdf 18.8 MB 2019-05-02 11.29
Illustrationsplan.pdf 273.4 kB 2019-05-02 11.29
Naturvärdesinventering.pdf 4.8 MB 2019-05-02 11.29
Solstudie.pdf 776.9 kB 2019-05-02 11.29
Tillgänglighetsanalys.pdf 82.7 kB 2019-05-02 11.29
Trafik- & parkeringsutredning.pdf 161.7 kB 2019-05-02 11.29
Trafikbullerutredning inkl bilagor.pdf 415.6 kB 2019-05-02 11.29
Undersökning.pdf 219.4 kB 2019-05-02 11.29
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga