Stäng meddelande

Tullinge 17:129

Nu prövas möjligheten att genom ändring av markanvändningen i gällande detaljplan göra det möjligt även fortsättningsvis kunna bedriva nuvarande verksamhet, som är trädgårdshandel och restaurang.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas laga kraft

Bakgrund

Detaljplaneändringen innebär ingen faktisk ändring av markanvändning, jämfört med idag, utan är en anpassning till rådande situation. Gällande detaljplan tillåter inte restaurangverksamhet. Bygglov saknas.

Från den 24 september 2018 till 15 oktober 2018 hölls samråd för förslaget, och mellan den 21 januari 2019 och 4 februari 2019 granskades förslaget.

Den 19 mars 2019 §89 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Förslaget

Till följd av inkomna yttranden under samrådet har förändringar gjorts av förslaget. Markanvändningen har justerats från H= detaljhandel till C= centrumändamål. Högsta sammanlagda byggnadsarea utökas från 160 m² till 300 m². Högsta nockhöjd begränsas till 8 meter och höjd till takfot till 6,5 meter.

Vad händer nu?

Den 18 april 2019 vann detaljplanen laga kraft.

Antagandehandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 446.2 kB 2019-03-25 13.14
Planbeskrivning.pdf 933.4 kB 2019-03-25 13.14
Granskningsutlåtande.pdf 144.2 kB 2019-03-25 13.14
Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning planbeskrivning.pdf 972.1 kB 2019-01-21 07.21
Granskning plankarta.pdf 435.6 kB 2019-01-21 07.21
Samrådsredogörelse.pdf 59 kB 2019-01-21 07.21
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 336.2 kB 2018-09-21 10.50
Planbeskrivning.pdf 864.7 kB 2018-10-01 14.00
Undersökning och identifiering av betydande miljöaspekter .pdf 49.3 kB 2018-09-21 10.50
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Bo & bygga