Stäng meddelande

Harbro backe

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av cirka 550 bostäder i Storvreten nära Tumba centrums service och kommunikationer. Detaljplanen följer kommunens intentioner att utveckla och förtäta Storvreten i Tumba samt att förstärka an-knytningen mellan Storvreten och Tumba centrum.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Här ligger Harbro backe


Bakgrund

Planområdet ligger i Storvreten, nära Tumba centrum och cirka 600 meter öster om Tumba station och Tumba köpcentrum. Området ligger i en sluttning mellan Harbrovägen i syd och Bryggarvägen i norr och består idag av tätbevuxen skog.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder på del av fastigheten
Tumba 8:535, mellan Harbrovägen och Bryggarvägen. Även en liten del av fastigheten
Tumba 8:523 och Yrkesskolan 3 berörs av planarbetet.

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet.

Förslaget

Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra för bostäder i enlighet med intentionerna i Botkyrkas gällande översiktsplan och i strukturplanen för Storvreten.

Planen innebär att cirka 550 bostäder kommer att tillskapas, men även tillhörande tekniska anläggningar och angöringar samt platser för rekreation och passager i naturen. Planförslaget är anpassat till områdets topografi och har bearbetats för att minska intrånget i naturmarken.

Tre tydliga bostadskvarter med totalt tolv huskroppar bildas i de norra och södra delarna av planområdet. Naturen tillgängliggörs med kompletterande genvägar i form av gångstigar och trappor mellan kvarteren. Möjligheter till rekreation skapas i naturen där boende och förbipasserande kan mötas, leka och umgås.

Illustration över ny bebyggelse

Illustrationsbild över bebyggelseförslaget. Källa: Arkitekthuset AB.

Illustration över Harbrovägen. Källa: White arkitekter

Illustrationsbild över Harbrovägen. Källa: Atkitekthuset AB.

Vad händer nu?

Från den 4 februari 2019 till den 25 februari 2019 hölls samråd för planförslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 2.4 MB 2019-02-01 14.17
Planbeskrivning.pdf 1.8 MB 2019-02-01 14.17
Behovsbedömning.pdf 315.5 kB 2019-02-01 14.17
Bedömning av risk för stomljud samt störande vibrationsnivåer från trafik.pdf 379.8 kB 2019-02-01 14.17
Beräknad ljudutbredning 1.pdf 229.7 kB 2019-02-01 14.17
beräknad ljudutbredning 2.pdf 229.7 kB 2019-02-01 14.17
Dagvattenutredning.pdf 2.7 MB 2019-02-01 14.17
Geoteknik PM.pdf 856.6 kB 2019-02-01 14.17
Illustrationsplan.pdf 2.1 MB 2019-02-01 14.17
Luftmiljöutredning.pdf 1.5 MB 2019-02-01 14.17
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 6.8 MB 2019-02-01 14.17
Naturvärdesinventering.pdf 4.6 MB 2019-02-01 14.17
Riskutredning.pdf 1.4 MB 2019-02-01 14.17
Trafik PM.pdf 4.1 MB 2019-02-01 14.17
Utredning av omgivningsbuller.pdf 3.1 MB 2019-02-01 14.17
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga