Stäng meddelande

Kassmyraåsen del 1

Från industri till bostadsområde - nu prövas möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Karta som visar var Kassmyraåsen ligger.

Bakgrund

Planområdet ligger i den nordöstra delen av det nedlagda grustaget i Kassmyra och används idag till industriändamål. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder utmed Finkmossvägen. Omvandlingen av det före detta grustaget går i linje med översiktsplanen, där Kassmyra märks ut som specifikt utvecklingsområde för bostäder.

Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del 1

Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del 1.

Förslaget

Förslaget till detaljplan möjliggör att planområdet bebyggs med cirka 400 bostäder i form av flerbostadshus samt radhus. Detaljplanen möjliggör också för uppförande av en förskola, ett parkeringshus, en kvarterspark, ett torg med kringliggande lokaler samt tekniska anläggningar.

Den nya kvartersstrukturen förhåller sig till befintliga gator öster om Finkmossvägen samt topografin vid skogskullen väster om planområdet. Den nya bebyggelsen placeras så att siktlinjer mot naturen från Finkmossvägen inte hindras samtidigt som tillgängligheten till naturen förbättras genom en ny struktur av gator och passager.

Området ska anknyta till omgivande områden med avseende på gatunät och utformas med hänsyn till de angränsande småskaliga bostadsområdena. Samtidigt bidrar den nya bebyggelsen och kvartersstrukturen till en ny identitet i området.

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse och tillhörande anordningar kommer att tillskapas och att naturmark samt mark för industriändamål tas i anspråk.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en MKB har tagits fram för förslaget. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet. 


Vad händer nu?

Från den 14 februari 2020 till den 9 mars 2020 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta A1.pdf 842 kB 2020-01-14 13.53
Planbeskrivning.pdf 2.1 MB 2020-01-14 13.53
Behovsbedömning.pdf 873.2 kB 2020-01-14 13.53
Dagvattenutredning.pdf 3.9 MB 2020-01-14 13.53
Förstudie - Förorenad mark.pdf 783.4 kB 2020-01-14 13.53
Gestaltningsprogram bilaga 1.pdf 1.8 MB 2020-01-14 13.53
Gestaltningsprogram bilaga 2.pdf 3.6 MB 2020-01-14 13.53
Gestaltningsprogram.pdf 47 MB 2020-01-14 13.53
Höjdsättning.pdf 272.6 kB 2020-01-14 13.53
Markteknisk undersökning.pdf 1 MB 2020-01-14 13.53
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).pdf 1.8 MB 2020-01-14 13.53
Miljöteknisk markundersökning med bilagor.pdf 4.3 MB 2020-01-14 13.53
Naturvärdesinventering bilaga 3.pdf 806.2 kB 2020-01-14 13.53
Naturvärdesivnentering.pdf 984.3 kB 2020-01-14 13.53
PM - Avfall.pdf 509.5 kB 2020-01-14 13.53
PM - Geoteknik.pdf 699.5 kB 2020-01-14 13.53
PM - Trafik.pdf 7.5 MB 2020-01-14 13.53
Utredning av omgivningsbuller.pdf 2.1 MB 2020-01-14 13.53
VA-utredning.pdf 216.3 kB 2020-01-14 13.53
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2020
Bo & bygga