Stäng meddelande

Skyttbrink 27

Nu prövas möjligheten att utöka industrifastigheten Skyttbrink 27 samt att medge en tillbyggnad.

Denna detaljplans granskning är klar och väntar på att bli antagen i nämnden

Karta som visar var Skyttbrink 27 ligger.

Bakgrund

Planområdet ligger i Skyttbrinks industriområde, strax väster om Tullinge. Planområdets areal är ca 2931 m2. Enligt gällande detaljplan får den aktuella fastigheten användas för industri- och kontorsändamål. För det område där fastighetsägaren vill utvidga sin fastighet österut gäller användningen park eller plantering. En tiondel av fastigheten ska lämnas oexploaterad. Byggnader får uppföras i högst sex våningar. Ett tillägg till detaljplanen (E 28-07T) gäller för en del av Skyttbrinksvägen. Tilläggets syfte är att ta bort delar av utfartsförbudet. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Från den 4 december 2019 till 10 januari 2020 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in.

Förslaget

På Skyttbrink 27 finns det möjlighet att utöka industrifastigheten samt att medge en tillbyggnad. Markanvändningen ändras till verksamhetsändamål. Den totala byggnadsytan bedöms till
1000 m² i två plan. Förslaget innebär att fastigheten utvidgas för att inrymma den nuvarande parkeringen. Totalt föreslås 26 parkeringsplatser på fastigheten. Två in-/utfarter tillåts.

  • Planbeskrivningen har kompletterats med bedömningen om att eventuell flytt/förändring av befintliga teleanläggningar ska utföras av TeliaSonera Skanova, men bekostas av initiativtagaren till flytten.
  • En dagvattenutredning har uppdaterats för området (2020-02-28). De föreslagna dagvattenåtgärderna skyddar både dricksvattentäkten och möjliggör att miljökvalitetsnormerna kan följas i berörda ytvattenförekomster. Planförslaget har anpassats efter denna genom en beskrivning i planbeskrivningen.
  • En geoteknisk utredning har tagits fram för området (2020-03-11). Planbeskrivning har kompletterats med slutsatser av utredningen.
  • Grundkartan och plankartan har justerats.

Vad händer nu?

Från den 25 maj 2020 till 8 juni 2020 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bergbesiktning.pdf 1.1 MB 2020-05-20 11.31
Bilaga 1 Skiss dagvattenlösning.pdf 185.5 kB 2020-05-20 11.31
Dagvattenutredning.pdf 517.8 kB 2020-05-20 11.31
Planbeskrivning.pdf 1017.4 kB 2020-05-20 11.31
Plankarta.pdf 622.4 kB 2020-05-20 11.31
Samrådsredogörelse.pdf 806.9 kB 2020-05-20 11.31
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 635.7 kB 2019-12-03 15.56
Planbeskrivning.pdf 953 kB 2019-12-03 15.56
Dagvattenutredning.pdf 651.3 kB 2019-12-03 15.56
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf 48.7 kB 2019-12-03 15.56
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Bo & bygga