Stäng meddelande

Skyttbrink 27

Nu prövas möjligheten att utöka industrifastigheten Skyttbrink 27 samt att medge en tillbyggnad.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Platsen för detaljplanen


Bakgrund

Enligt gällande detaljplanen får den aktuella fastigheten användas för industri- och kontorsändamål. För det område där fastighetsägaren vill utvidga sin fastighet österut gäller användningen park eller plantering. En tiondel av fastigheten ska lämnas oexploaterad. Byggnader får uppföras i högst sex våningar. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget 8 december 2015 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2019
Bo & bygga