Stäng meddelande

Skyttbrink 27

Nu prövas möjligheten att utöka industrifastigheten Skyttbrink 27 samt att medge en tillbyggnad.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Karta som visar var Skyttbrink 27 ligger.

Bakgrund

Planområdet ligger i Skyttbrinks industriområde, strax väster om Tullinge. Planområdets areal är ca 2931 m2. Enligt gällande detaljplan får den aktuella fastigheten användas för industri- och kontorsändamål. För det område där fastighetsägaren vill utvidga sin fastighet österut gäller användningen park eller plantering. En tiondel av fastigheten ska lämnas oexploaterad. Byggnader får uppföras i högst sex våningar. Ett tillägg till detaljplanen (E 28-07T) gäller för en del av Skyttbrinksvägen. Tilläggets syfte är att ta bort delar av utfartsförbudet. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Förslaget

På Skyttbrink 27 finns det möjlighet att utöka industrifastigheten samt att medge en tillbyggnad. Markanvändningen ändras till verksamhetsändamål. Den totala byggnadsytan bedöms till
1000 m² i två plan. Förslaget innebär att fastigheten utvidgas för att inrymma den nuvarande parkeringen. Totalt föreslås 26 parkeringsplatser på fastigheten. Två in-/utfarter tillåts.

Vad händer nu?

Från den 4 december 2019 till 10 januari 2020 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 635.7 kB 2019-12-03 15.56
Planbeskrivning.pdf 953 kB 2019-12-03 15.56
Dagvattenutredning.pdf 651.3 kB 2019-12-03 15.56
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf 48.7 kB 2019-12-03 15.56
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Bo & bygga