Stäng meddelande

Skyttbrink 27

Nu prövas möjligheten att utöka industrifastigheten Skyttbrink 27 samt att medge en tillbyggnad.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas samråd

Karta som visar var Skyttbrink 27 ligger.

Bakgrund

Enligt gällande detaljplan får den aktuella fastigheten användas för industri- och kontorsändamål. För det område där fastighetsägaren vill utvidga sin fastighet österut gäller användningen park eller plantering. En tiondel av fastigheten ska lämnas oexploaterad. Byggnader får uppföras i högst sex våningar. Ett tillägg till detaljplanen (E 28-07T) gäller för en del av Skyttbrinksvägen. Tilläggets syfte är att ta bort delar av utfartsförbudet. Genomförandetiden för detaljplaner har gått ut.

Förslaget

På Skyttbrink 27 finns det möjlighet att utöka industrifastigheten samt att medge en tillbyggnad. Markanvändningen ändras till verksamhetsändamål. Den totala byggnadsytan bedöms till
1000 m² i två plan. Förslaget innebär att fastigheten utvidgas för att inrymma den nuvarande parkeringen. Totalt föreslås 26 parkeringsplatser på fastigheten. Två in-/utfarter tillåts.

Vad händer nu?

Från den 4 december till den 10 januari 2020 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Samrådsmöte

Den 16 december 2019 kl. 16.00-18.00 håller vi öppet hus för planförslaget i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Då finns det möjlighet att uttrycka synpunkter samt ställa frågor.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 10 januari 2020. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 635.7 kB 2019-12-03 15.56
Planbeskrivning.pdf 953 kB 2019-12-03 15.56
Dagvattenutredning.pdf 651.3 kB 2019-12-03 15.56
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf 48.7 kB 2019-12-03 15.56
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga