Stäng meddelande

Späckhuggaren 1

Nu prövas möjligheten att bygga ny bostadsbebyggelse i form av sex stycken radhus på fastigheten Späckhuggaren 1 i Kassmyra. På platsen finns idag en elinstallationsfirma och tillhörande parkering.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas laga kraft

Karta som visar var Späckhuggaren 1 ligger.

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Späckhuggaren 1. Bebyggelseförslaget innehåller sex stycken radhus med tillhörande gemensamma uteplatser och parkering. På platsen finns idag en tvåvåningsbyggnad där elinstallation tidigare bedrivits, och ett tillhörande garage. I det omkringliggande området finns villor i en till två våningar. Ny bebyggelse med radhus bedöms passa väl in i den befintliga stads- och landskapsbilden.

Från den 27 februari till den 20 mars 2019 hölls samråd, och mellan den 17 februari och den 2 mars 2020 granskades planförslaget. Den 12 maj 2020 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden, och den 30 juni 2020 vann detaljplanen laga kraft. 

Förslaget

Radhusen planeras ligga längs med Skäcklingevägen. Norr och öster om radhusen kommer gemensamma uteplatser att finnas för lek och umgänge. I förslaget har bullerförhållandena utretts så att platsen kan erbjuda tillräckligt tysta boendemiljöer för de framtida boende. Även dagvatten och markens förutsättningar har utretts i förslaget.

Illustration som visar bebyggelseförslaget.

Illustration som visar bebyggelseförslaget.

Antagandehandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 604.4 kB 2020-05-18 17.37
Planbeskrivning.pdf 2.5 MB 2020-05-18 17.37
Plankarta.pdf 543.9 kB 2020-05-18 17.37
Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 554.7 kB 2020-02-06 14.05
Planbeskrivning.pdf 2.3 MB 2020-02-06 14.05
Samrådsredogörelse.pdf 409 kB 2020-02-06 14.05
Efterbehandling av förorenat område - slutrapport.pdf 386.8 kB 2020-02-06 14.05
Bilaga 1 Skiss av schakt.pdf 785.1 kB 2020-02-06 14.05
Bilaga 2 Sammanställning av analysresultat.pdf 1.2 MB 2020-02-06 14.05
Bilaga 3 Analysprotokoll.pdf 2.5 MB 2020-02-06 14.05
Bilaga 4 Sammanställning inlämnade massor.pdf 1.6 MB 2020-02-06 14.05
Bilaga 5 Fotodokumentation.pdf 1.3 MB 2020-02-06 14.05
PM om översvämningsrisk.pdf 1.3 MB 2020-02-06 14.05
Uppdaterad bullerutredning.pdf 348.7 kB 2020-03-03 14.49
Bullerutredning bilaga.pdf 428.9 kB 2020-03-03 14.49
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 706.6 kB 2019-02-14 10.44
Planbeskrivning.pdf 986.2 kB 2019-02-14 10.44
Behovsbedömning.pdf 254 kB 2019-02-14 10.44
Bullerutredning.pdf 337.2 kB 2019-02-14 10.44
Bullerutredning - Situationsplan.pdf 287.8 kB 2019-02-14 10.44
Dagvattenutredning.pdf 2 MB 2019-02-14 10.44
Geoteknik - Tekniskt PM.pdf 742.4 kB 2019-02-14 10.44
Geoteknik - Situationsplan.pdf 109.5 kB 2019-02-14 10.44
Geoteknik - Provsvar.pdf 90.9 kB 2019-02-14 10.44
Geoteknik - Sektioner 1.pdf 152.3 kB 2019-02-14 10.44
Geoteknik - Sektioner 2.pdf 130.7 kB 2019-02-14 10.44
Miljöteknisk markundersökning.pdf 1.4 MB 2019-02-14 10.44
Markteknisk undersökningsrapport.pdf 728.7 kB 2019-02-14 10.44
Solstudie ovanifrån.pdf 9.8 MB 2019-02-14 10.44
Solstudie västerifrån.pdf 10.1 MB 2019-02-14 10.44
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020
Bo & bygga