Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Grindstugan

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i naturnära läge i Grödinge.

Karta som visar var Grindstugan ligger.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetar ett förslag till detaljplan i Grödinge

Syftet med planen är att pröva möjlighet att bygga bostäder i form av radhus och enbostadshus i naturnära läge inom del av fastigheten Snäckstavik 3:110 på totalt drygt 40 enheter.

Planområdet ligger väster om Kagghamraområdet vid Grindstugan, Skinnarviksdalen, strax väster om Grödingeleden samt avgränsar med väg 570 i söder, väghållaren för vägen är trafikverket. Områdets yta är drygt 5 hektar och består främst av skogsmark på olika marknivåer, delar av mark är igenväxt. Mot söder har området en vacker utsikt över öppet jordbrukslandskap. Den nya bebyggelsen ska ansluta varsamt till befintlig natur samt anpassas till landskapet och dess kulturmiljövärden. Bl.a. kommer natur-, miljö- och kulturmiljöfrågor utredas inom ramen för detaljplanearbetet.

Allmänhetens tillgänglighet till viktiga platser i omgivningen ska kvarstå.

Planen följer översiktsplanens (ÖP) intensioner som gäller Grödinge och landsbygden i övrigt. Utrymme ges för mindre grupper med nya bostäder i närheten av huvudvägarna i Grödinge samt på platser med möjlighet till anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.

Ungefärlig planområdesgräns

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget 12 juni 2018 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga