Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kagghamra

Planens syfte är att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp och att säkerställa vattentillgången i området. I samband med att kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp prövas möjligheten till förtätning i området.

Plan: Detaljplan

Karta som visar var Kagghamra ligger.

Bakgrund

Kagghamra är ett fritidshusområde från 1960-talet som successivt har fått en allt högre andel permanentboende. Många av avloppen uppnår inte en godtagbar rening och markförhållandena i området är inte fördelaktiga för att anlägga nya enskilda avlopp. För att komma tillrätta med de miljöproblem som uppstått bygger nu kommunen ut kommunalt vatten och avlopp i området. I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp prövar kommunen möjligheten att omvandla fritidshusområdet.

Förslaget

Detaljplanen är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanent boende i Kagghamra fritidshusområde. Det genom att utöka byggrätten samt bygga ut kommunalt vatten och avlopp. En viss förtätning medges. Omvandlingen ska ske med hänsyn till landskapets karaktär, den kuperade naturmarken. Byggnadernas placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng och större markingrepp ska undvikas. Vid markarbeten som påverkar viktiga dagvattenflöden ska sekundära avrinningsstråk säkerställas.

Vad händer nu?

Detaljplanen var på granskning mellan den 9 december 2019 till den 10 januari 2020. Ett granskningsutlåtande med bemötande av inkomna synpunkter har tagits fram och finns tillgängligt nedan.

Kommunen inväntar nu beslut om förtätningsförslag från Kagghamra Tomtägarförening och Kagghamra Väg-/Samfällighetsförening. När beslut inkommit kommer arbetet med detaljplanen att fortgå. 

Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
plankarta 1.pdf 1.1 MB 2019-12-05 12.32
plankarta 2.pdf 869.5 kB 2019-12-05 12.32
planbeskrivning.pdf 3 MB 2019-12-05 12.32
Samrådsredogörelse.pdf 441.6 kB 2019-12-05 12.32
Kagghamra dagvattenutredning.pdf 7.5 MB 2019-12-05 12.32
Trafikutredning Grödinge, Grindstugan och Kagghamra.pdf 2.6 MB 2019-12-05 12.32
Grankningsutlåtande.pdf 451.9 kB 2020-06-01 15.09
Kungörelse om granskningsutlåtande.pdf 121 kB 2020-06-01 15.09
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta norra_kartblad 1.pdf 805.3 kB 2018-12-04 14.55
Plankarta södra_kartblad 2.pdf 827.2 kB 2018-12-04 14.55
Plankarta östra_kartblad 3.pdf 164.7 kB 2018-12-04 14.55
Planbeskrivning.pdf 836.5 kB 2018-12-04 14.55
Behovsbedömning.pdf 592.9 kB 2018-12-04 14.55
Arkelogisk förundersökning i avgränsande syfte.pdf 754.4 kB 2018-12-04 14.56
Arkeologisk utredning.pdf 51.7 MB 2018-12-04 14.56
Dagvattenutredning Kagghamra.pdf 453 kB 2018-12-04 14.56
Naturvärdesinventering.pdf 19.2 MB 2018-12-04 14.56
PM Geoteknik_markförhållanden.pdf 968.1 kB 2018-12-04 14.56
PM geoteknik-markförhållanden och grundläggningBilaga 1.pdf 751.3 kB 2018-12-04 14.56
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Bo & bygga