Stäng meddelande

Sibble

Inom området pågår arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. I samband med det prövas möjligheten att förtäta området genom att upphäva plan-bestämmelsen som reglerar antalet fastigheter inom kvartersmarken.

Uppdrag
Bakgrund

Inom området finns en hälsorisk med höga halter av radon i hushållsvattnet. För att komma tillrätta med problemet bygger nu kommunen ut kommunalt vatten och avlopp. I samband med det prövas möjligheten att förtäta området genom att upphäva planbestämmelsen som reglerar antalet fastigheter.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget 2014-01-07 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Sibble var från början ett fritidshusområde som successivt har börjat permanentats.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2019
Bo & bygga