Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Slättmalm

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i östra Vårsta. I natur- och sjönära läge planeras 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Uppdrag

Karta som visar var Slättmalm ligger.

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan för Slättmalm, i östra Vårsta, har tagit fram. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 oktober 2017 att förslaget skulle sändas ut för samråd och för granskning.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa ett bostadsområde med naturnära bebyggelse i östra Vårsta inom Malmbro Gård 1:4, Vårsta 1:20 och Vårsta 1:14 m.fl. fastigheter.
I detaljplanarbetet utreds också behovet av en ny förskoletomt och tomt för gruppboende.

Förslaget

Planområdet ligger cirka 700 meter öster om Vårsta centrum och norr om Nynäsvägen. Området utgörs huvudsakligen av en sedan länge nedlagd grustäkt som, förutom vissa lokala höjder, sluttar mot sydväst. Förslaget innebär att 350 naturnära bostäder i form av friliggande villor, rad- och parhus och även flerbostadshus kan tillkomma i området som kallas Slättmalm. Topografin och naturen ska vara karaktärsskapande och den nya bebyggelsen ska ansluta varsamt till befintlig bebyggelse. Förutom bostäder föreslås även en förskola, en kvarterspark och en spontanidrottsplats i området. Översiktsplanen anger ”natur- och sjönära bostäder i östra Vårsta” och ”gles stadsbygd”, vilket stämmer väl överens med kommunens intentioner för det kommande planarbetet.

Inom ramen för detaljplanearbetet har bland annat natur-, miljö- och kulturmiljöfrågor utretts. Gröna samband skapas genom området som knyter området till sin omgivning och kopplar ihop viktiga platser med varandra. En grön genväg ska skapas mellan övriga Vårsta och naturområdet i öster, där en tydlig entré till Sörmlandsleden i öster ingår. Trafikmatningen föreslås huvudsakligen ske via Nynäsvägen medan kopplingar för gång- och cykeltrafik mellan befintliga bostadsområden och föreslaget område finns i flera punkter.

Vad händer nu?

Från och med den 8 november 2017 till och med den 29 november 2017 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Exploatören, Villamarken exploatering i Stockholm AB, har meddelat att det för närvarande inte finns någon möjlighet att lämna intresseanmälan för bostad/tomt i Slättmalm. Så fort exploatören har mer information om detta, längre fram under planprocessen, kommer en länk till deras information att läggas ut här. Exploatören bedömer att detta kan ske senast inför beslut om antagande av detaljplanen.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1_planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-02-16 10.35
2_Plankarta_del 1.pdföppnas i nytt fönster 819.8 kB 2017-11-14 10.53
3_Plankarta_del 2.pdföppnas i nytt fönster 819.8 kB 2017-11-14 10.53
4_Illustrationsplan.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2017-11-14 10.53
5_Gestaltningsprogram.pdföppnas i nytt fönster 38.8 MB 2017-11-14 10.53

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkeologisk utredning.pdföppnas i nytt fönster 7.5 MB 2017-11-14 10.57
Dagvattenutredning.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2017-11-14 10.57
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 16.9 MB 2017-11-14 10.57
Miljöteknisk markundersökning.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2017-12-04 15.40
Naturvärdesinventering.pdföppnas i nytt fönster 3.2 MB 2017-11-14 10.57
PM Geoteknik.pdföppnas i nytt fönster 74.8 MB 2018-09-25 16.24
Påverkan på riksintresse kulturmiljo.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2017-11-14 10.57
Riskutredning.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-11-14 10.57
Trafikbullerutredning.pdföppnas i nytt fönster 3.8 MB 2017-11-14 10.57
Trafikutredning.pdföppnas i nytt fönster 5.6 MB 2017-11-14 10.57


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga