Stäng meddelande

Hastighet och övergångsställen

De kör för fort på min gata, kan ni bygga ett farthinder?

Vi får in många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder. Generellt sett är vi mycket försiktiga med att anlägga farthinder som exempelvis gupp eller avsmalningar, särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/tim.

För att ett farthinder ska bli aktuellt krävs stora trafikmängder i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard. Dessutom måste vi avväga hur stor hastighetsdämpande effekt en åtgärd har i förhållande till kostnaden för anläggandet, drift och underhåll. Därför kan vi mycket sällan tillmötesgå önskemål om farthinder.

Vid dåliga markförhållanden är det heller inte möjligt att anlägga gupp eftersom det kan medföra vibrationer i närliggande fastigheter när trafiken passerar guppen. De bör heller inte anläggas längs gator med busstrafik då de kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförarna.

Många gånger kan hastigheterna upplevas som högre än vad de faktiskt är, vilket naturligtvis kan upplevs som otryggt, men inte är skäl nog att vidta åtgärder. På många mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna. Ta gärna upp frågan i till exempel bostadsrättsföreningen eller samfälligheten och kom överens med grannarna om att hålla hastighetsbegränsningarna.

Tänk gärna på hur du själv beter dig i trafiken. Du vill att bilister ska respektera hastighetsbegränsningarna där du bor – men hur kör du själv där andra bor?

Det bor många barn på min gata och bilarna kör för fort, vad kan ni göra för att öka säkerheten?

Många föräldrar upplever att trafiken är ett hot mot deras barn och känner stor oro. Vi arbetar kontinuerligt med att inventera och förbättra barns skolvägar så att fler barn ska kunna gå och cykla till skolan på ett tryggt och säkert sätt. Samtidigt ska barn i trafiken vara i en vuxens sällskap och få lära sig hur man beter sig i trafiken.

Begreppen trafiksäkerhet respektive trygghet används för att beskriva olika trafiksituationer. God trafiksäkerhet innebär att det statistiskt sett är liten risk för att människor ska skadas. Det vi kallar trygghet är när människor subjektivt upplever att det är säkert att vistas i trafiken.

På motsvarande sätt upplever man osäkerhet vid otrygga platser, även om de inte kan benämnas som farliga rent statistiskt sett. Det som upplevs som otryggt i trafiken är alltså inte alltid trafikosäkert.

Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Till slut är det ändå förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns.

Kan hastigheten ändras på min gata?

År 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige, vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp till 120 km/tim. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Anpassningen av hastighetsgränserna är avsedd att ge ökad trafiksäkerhet, en minskad miljöpåverkan samt en ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna. En metod för att besluta om lämpliga hastighetsgränser togs fram av Vägverket och Sveriges kommuner och landsting.

År 2011 genomförde Botkyrka kommun en översyn av samtliga kommunala vägar enligt denna metod. Resultatet blev en hastighetsplan vilken har genomförts under 2014 och 2015. Alla gator har setts över efter omskyltningen och samtliga gator ska 2015 vara rätt skyltade, enligt den nya planen. Om ni skulle uppmärksamma några felaktigheter i skyltningen får ni gärna kontakta oss på: trafik@botkyrka.se

Många kör för fort på vår gata och vi vill ha blomlådor som farthinder. Kan ni sätta upp det, eller får vi göra det själva?

Kommunen använder inte blomlådor och liknande "lösa" hinder. Anledningen är att dessa kan flyttas och utgöra en trafikfara. Av samma anledning är det därför inte tillåtet att själv sätta ut blomlådor på kommunala gator. Kommunen har rätt att ta bort blomlådor eller andra lösa föremål som ställs ut.

Vi vill ha ett övergångsställe, hur får vi det?

Övergångsställen är framförallt en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Forskning visar att markerade övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och motorfordon.

Den första förutsättningen för ett övergångsställe är att det är så mycket trafik på gatan att det helt enkelt är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Vidare krävs att det är god sikt och finns en tydlig efterfrågan att gå över just där, det vill säga att det finns målpunkter på båda sidor om vägen. På lokalgator, med hastighetsbegränsningen 30 km/tim är oftast inte dessa kriterier uppfyllda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2017
Bo & bygga