Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Om trafiksäkerhet

Här hittar du svar på vanliga frågor om trafiksäkerhet, hastigheter och farthinder.

De kör för fort på min gata, kan ni bygga ett farthinder?

Kommunen får in många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder. Generellt sett är vi mycket restriktiva med att anlägga farthinder som exempelvis gupp eller avsmalningar, särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/tim. För att ett farthinder ska bli aktuellt krävs stora trafikmängder i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard. Dessutom måste vi avväga hur stor hastighetsdämpande effekt en åtgärd har i förhållande till kostnaden för anläggandet, drift och underhåll. Därför kan vi mycket sällan tillmötesgå önskemål om farthinder.

Vid dåliga markförhållanden är det heller inte möjligt att anlägga gupp eftersom det kan medföra vibrationer i närliggande fastigheter när trafiken passerar guppen. De bör heller inte anläggas längs gator med busstrafik då de kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförarna.

Många gånger kan hastigheterna upplevas som högre än vad de faktiskt är, vilket naturligtvis kan upplevs som otryggt, men inte är skäl nog att vidta åtgärder. På många mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna. Kanske kan du ta upp frågan i till exempel bostadsrättsföreningen eller samfälligheten så att ni som grannar kan vara överens om att hålla hastighetsbegränsningarna.


Många kör för fort på vår gata. Kan vi få blomlådor som farthinder?

Kommunen använder inte längre blomlådor och liknande "lösa" hinder. Anledningen är att dessa kan flyttas och då utgör en trafikfara. Av samma anledning är det därför inte tillåtet att själv sätta ut blomlådor på kommunala gator. Kommunen har rätt att ta bort blomlådor eller andra lösa föremål som ställs ut.

Vi skulle vilja att folk sänker hastigheten på vår gata. Kan ni sätta upp en fartkamera?

En fartkamera, också kallat trafiksäkerhetskamera, förvaltas av Trafikverket och är därför en åtgärd som i dagsläget enbart installeras på de statliga vägarna. Det finns önskemål från kommunernas håll om att tillåta permanenta trafiksäkerhetskameror även på de kommunala vägarna, och det sker just nu utredningar om hur det skulle kunna gå till. I nuläget är det dock fortfarande inte möjligt för Botkyrka kommun att sätta upp trafiksäkerhetskameror.

Det bor många barn på min gata och bilarna kör för fort, vad kan ni göra för att öka säkerheten?

Många föräldrar upplever att trafiken är ett hot mot deras barn och känner stor oro. Vi arbetar kontinuerligt med att inventera och förbättra barns skolvägar så att fler barn ska kunna gå och cykla till skolan på ett tryggt och säkert sätt. Samtidigt uppnår de flesta barn ett trafikmoget beteende först i 12-års åldern och vi rekommenderar därför att yngre barn som vistas i trafiken är i sällskap tillsammans med en vuxen.

Begreppen trafiksäkerhet respektive trygghet används för att beskriva olika trafiksituationer. God trafiksäkerhet innebär att det statistiskt sett är liten risk för att människor ska skadas. Det vi kallar trygghet är när människor subjektivt upplever att det är säkert att vistas i trafiken. På motsvarande sätt upplever man osäkerhet vid otrygga platser, även om de inte kan benämnas som farliga rent statistiskt sett. Det som upplevs som otryggt i trafiken är alltså inte alltid osäkert ur trafiksynpunkt.

Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. I slutändan är det ändå förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt och det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns.

Kan hastigheten ändras på min gata?

År 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige, vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp till 120 km/tim. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Anpassningen av hastighetsgränserna är avsedd att ge ökad trafiksäkerhet, en minskad miljöpåverkan samt en ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna. En metodlänk till annan webbplats för att besluta om lämpliga hastighetsgränser togs fram av Vägverket och Sveriges kommuner och landsting.

År 2011 genomförde Botkyrka kommun en översyn av samtliga kommunala vägar enligt denna metod. Resultatet blev en Hastighetsplan vilken har genomförts under 2014 och 2015. Alla gator har setts över efter omskyltningen och samtliga gator ska vara rätt skyltade. Om ni mot förmodan skulle uppmärksamma några felaktigheter i skyltningen får ni gärna kontakta oss genom att göra en felanmälan.

Vi skulle vilja ha ett övergångsställe för att känna oss tryggare att korsa gatan eftersom bilarna kör i höga hastigheter. Kan ni anlägga ett på vår gata?

Övergångsställen är framförallt en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Forskning visar att markerade övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon.

Den första förutsättningen för ett övergångsställe är att det är så mycket trafik på gatan att det helt enkelt är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Vidare krävs att det är god sikt och finns en tydlig efterfrågan att gå över just där, det vill säga att det finns målpunkter på båda sidor om vägen. På lokalgator, med hastighetsbegränsningen 30 km/tim är dessa kriterier oftast inte uppfyllda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2019
Bo & bygga