Stäng meddelande

Parkering

Det är Estate Parkering AB som är kommunens upphandlade parkeringsbolag och sköter parkeringsövervakningen av kommunala gator samt kommunal tomtmark.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller felparkerade bilar på kommunens vägar eller mark kan du kontakta Estate Parkering AB på telefon: 08-588 018 00.

Parkeringstillstånd

Var gäller parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet där lokala trafikföreskrifter är utfärdade. Tillståndet gäller normalt på allmänna platser som till exempel gator, vägar och allmänna parkeringsplatser.

Tillståndet gäller inte på privata parkeringsplatser, till exempel parkeringshus och bostadsparkeringar om inte ägaren tillåtit det. Fråga ägaren till parkeringsplatsen om du är osäker.

Så ansöker du

För att ansöka om parkeringstillstånd fyller du i och skickar in blanketten "Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradelänk till annan webbplats".Du kan också hämta blanketten och få hjälp att ansöka på ditt medborgarkontor.

Om du vill veta mer

Om du vill veta mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ringer du till medborgarcenter på telefon 08-530 610 00. Du kan också besöka ditt närmaste medborgarkontor.

Platser där tillståndet är giltigt

I Botkyrka gäller tillståndet för parkering på allmänna parkeringsplatser och på parkeringsplatser för rörelsehindrade som har en skylt med handikapp-symbol. Tillståndet gäller också på gator och vägar som är markerade med parkeringsförbud.

Parkeringstillståndet gäller inte på gator och vägar som har stoppförbud. Parkeringstillståndet gäller inte heller i lastzoner, taxizoner, vändzoner eller andra zoner för visst ändamål. du får inte heller parkera på privat mark om inte den som äger marken har tillåtit det.

Hur länge får man parkera med tillstånd?

Du får parkera i högst tre timmar där det normalt är parkeringsförbud och på platser där parkering är tillåten i mindre än tre timmar.

På platser där det är tillåtet att parkera mellan tre och tjugofyra timmar får du parkera i högst tjugofyra timmar. På en parkeringsplats med handikapp-symbol får du parkera den tid som är angivet.

Regler för tillståndets giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör sin bil eller medföljer som passagerare och är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför fordonet. Kopia får inte användas. Nya och förnyade tillstånd ska vara försedda med ett fotografi av innehavaren och namnteckning.

Tillståndet gäller endast om det är placerat på insidan av fordonets vindruta så att övre delen (där handikapp-symbolen är placerad) är väl synlig utifrån. För att underlätta för trafikövervakarna ska tillståndet helst placeras på höger sida av vindrutan .

Det åligger tillståndshavaren att själv bevaka när tidsgränsen går ut för tillståndet. Senast två månader innan tillståndet går ut ska en ny ansökan lämnas in. Normalt behövs även ett nytt läkarintyg.

Övrig information

Tillståndet kan normalt användas i EU-länder på samma villkor som gäller i respektive land. Handikapporganisationerna bör kunna ge besked om vilka länder som godtar svenska tillstånd. Om du reser utomlands kan det vara bra att ta med en folder på flera språk, som informerar om tillståndets giltighet. Foldern kan du hämta på medborgarkontoren i Tumba och Hallunda.

Vanliga frågor och svar om parkering

Vem man ska vända sig till för att överklaga en parkeringsbot?

För att överklaga en parkeringsbot finns instruktioner på parkeringsboten. Det finns två olika typer av parkeringsböter:

  • På allmän platsmark utfärdas parkeringsanmärkning av Estate Parkering AB på uppdrag av Botkyrka kommun, och vill du överklaga den ska du göra detta till polisen.

Din överklagan till polismyndigheten skickar du till:
Polismyndigheten i Stockholms län
Operativa avdelningen
Trafikenheten
106 75 Stockholm

  • På tomtmark, privat såväl som kommunal, utfärdas kontrollavgift. Överklagan av en kontrollavgift görs till det parkeringsbolag som bevakar parkeringsplatsen.

Vad innebär områdesförbud (zonförbud)?

Områdesförbud innebär att parkeringsförbud gäller för ett helt område om inte annan skyltning medger parkering inom området. Områdesförbud finns i olika delar av kommunen.

Du hittar områdena på kartan där parkeringsförbud gäller under "relaterade länkar"

Om det nu råder parkeringsförbud, varför finns ingen skylt om detta, kan ni sätta upp en skylt?


När det gäller områdesförbud sitter förbud skylten i början på gatan. Parkering är då endast tillåten där det framgår av skyltningen P och eventuella tilläggstavlor.

 

Strategi, program och riktlinjer för parkering

Strategi för parkering i Botkyrka kommun antogs av kommunfullmäktige i maj 2017. Utifrån Strategin har inriktningsmål tagits fram, vilka presenteras i Program för parkering i Botkyrka kommun. Hur vi ska arbeta för att nå målen anges i Riktlinjer för parkering i Botkyrka kommun.

Såväl program som riktlinjer antogs av samhällsbyggnadsnämnden i april 2017.

Syftet med program och riktlinjer och därmed strategin är att: 
• stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö 
• bidra till en effektivare markanvändning 
• bidra till att uppfylla kommunens klimat- och miljömål 
• främja hållbara transportmedel och minska andelen biltrafik 
• underlätta planering och samverkan för god tillgänglighet 
• ge underlag för hur parkeringsfrågor på kommunens mark ska behandlas 
• underlätta plan- och bygglovshantering. 

Strategi, program och riktlinjer finns att läsa i sin helhet under "Relaterade dokument" nedan.

Parkeringsskiva

Du ska använda en parkeringsskiva när du parkerar på de tidsbegränsade parkeringsplatserna där "P-skiva" finns som tilläggstavla under P-skylten.

Parkeringsskivan är gratis och kan hämtas i kommunens centrumbutiker, kommunalhuset eller på medborgarkontoren.

Parkeringsskivan ska synas genom vindrutan. Ställ in närmaste hel- eller halvtimme när du parkerar. Du får inte ändra tiden under pågående parkering.

Tiderna när parkeringsskiva ska användas och hur länge du får parkera står på skyltarna vid parkeringarna.

Om du har ett ärende till kommunalhuset kan du parkera där, men du måste anmäla att du har parkerat där i receptionen i kommunalhuset.

Tomgångskörning

Reglerna gäller för varmkörning av bil eller vid andra tillfällen då bilen av bekvämlighet står på tomgång.

Detta gäller inte om trafikförhållanden är sådana att fordonet måste stanna, t ex i trafikkö eller om motorn hålls igång för att driva en annan anordning på fordonet, såsom exempelvis en kran på en kranbil eller en sopbil.

Det är särskilt viktigt att undvika tomgångskörning på parkeringar i affärscentrum eller bostadsområden där avgaser lätt tränger in i fastigheter. Tomgångskörning kan ge hälsoproblem för människor och vara störande.

Tomgångskörning bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt då det bidrar till onödiga utsläpp av växthusgaser.

Om du har klagomål på någon som du tycker kör för länge på tomgång ska du vända dig till polisen, telefon 114 14.

Regler om tomgångskörning finns i § 5 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Botkyrka kommun, se länk till lokala föreskrifter under Relaterade dokument nedan.

Kommunägda parkeringar

På vår webbkarta finns våra parkeringar utmärkta. Vi skiljer på infartsparkeringar och på andra parkeringar. Om du klickar på ikonen för parkeringen kan du läsa vad som gäller för parkeringen som till exempel hur länge du får parkera och hur många platser som finns.

Var kan jag infartsparkera?

Det finns cirka 750 platser på infartsparkeringarna i Tumba och Tullinge. Botkyrka kommun följer de riktlinjer som Trafikförvaltningen (Stockholms läns landsting, SLL) anger. Behovet på infartsparkeringar är stort och det är kommunen medveten om. Detta är dock ett behov som hela Stockholms län upplever.

Varför bygger ni inte fler infartsparkeringar?

I dagsläget är det brist på lämplig mark att bygga infartsparkeringar på. På sikt kan parkeringsautomater med incheckningssystem bli aktuellt där bara pendlare med SL Access-kort kan parkera på infartsparkeringarna. En sådan lösning bidrar till att sålla bort icke-pendlare och därmed göra infartsparkeringarna mer tillgängliga för pendlare – detta följer Trafikförvaltningens riktlinjer. En satsning på ökad turtäthet på busslinjerna till/från tågstationerna samt utökat antal cykelparkeringar kommer att bidra till mindre behov på infartsparkeringar som berör bilar.

Fordonsflytt

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.
I kommunen beslutar och verkställer Botkyrka kommun flytt av fordon. Beslut om flytt grundas på Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:189) om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordonsflytt på tomtmark

Kommunen har rätt att besluta om och verkställa flyttning av fordon på all mark. Fastighetsägare är själva ansvariga för fordon som ställs upp på tomtmark. Markägare kan begära handräckning av kommunen för att flytta fordon från tomtmark. Kostnaden faktureras beställaren.

Kostnader och uppställningsplats

Om kommunen tagit beslut om fordonsflytt flyttas fordonet till kommunens uppställningsplats i Vallentuna. Ägaren till fordonet får lösa ut bilen först efter det att kostnaden för flytt och uppställning är betald. Polismyndigheten underrättas om flytten och ägaren får information per post. I de fall ägaren är känd och fordonet inte hämtas ut efter 30 dagar övergår ägarskapet till kommunen. Om ägaren är okänd gäller 90 dagar innan ägarskapet övergår till kommunen.

Kostnad för flytt: från 1600 kronor.
Kostnad för uppställning: 50 kr per påbörjat nytt dygn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020
Bo & bygga