Stäng meddelande

Hastighetsplan

Nya hastighets- begränsningar

Nya hastighets- begränsningar

Riksdagen har tagit beslut om att införa nya hastighetsgränser. Till följd av införandet av de nya hastighetsgränserna har kommunen nu tagit fram en hastighetsplan.

Omskyltat under 2014

Under 2014 har de kommunala vägarna i samtliga kommundelar skyltats om enligt hastighetsplanen.

Arbetet har utförts etappvis med början i Tullinge och slut under vintern 2014 i de norra kommundelarna.

Alla gator har setts över efter omskyltningen och samtliga gator ska vara rätt skyltade. Om ni mot förmodan skulle uppmärksamma några felaktigheter i skyltningen får ni gärna kontakta oss på trafik@Botkyrka.se

Det finns ett fåtal gator som inte har skyltats om än. Det beror på att det har varit svårt att uppskatta en lämplig hastighet som respekteras av fordonsförarna och samtidigt bidrar till att har en bra trafiksäkerhet. Vi kommer att utreda detta under 2015 och därefter skylta om även dem.

Trafikverkets vägar inom kommunens gränser kommer att skyltas om under 2015.

Vilka vägar som är trafikverkets ansvar kan du se i kommunens webbkarta genom att följa länken under "Läs mer".

Bakgrund

Webbkartan med trafikverketVåren 2008 beslutade riksdagen om att införa hastighetsgränser med 10-intervaller mellan 30 och 120 km/tim för att hastigheterna på landets vägar bättre ska överensstämma med vägarnas standard. På sikt kan utvecklingen leda till en övergång till ett system med jämna 20-steg, är hastighetsgränserna 50 och 70 km/tim ersätts med antingen 40 eller 60 km/tim.

Arbetet med hastighetsplanen genomfördes 2010-2011 utifrån en nationell handbok i hastighetsplanering, "Rätt fart i staden", som givits ut av Trafikverket och Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Hastighetsplanen omfattar majoriteten av de huvudvägar och uppsamlingsgator som kommunen är huvudman för och föreslår vilken hastighet som bör gälla på kommunens vägnät framöver. Två planer har tagits fram, en som gäller införandet av de nya hastigheterna 40 och 60 och en mer långsiktig som föreslår hastighetsgränser då 50 och 70 upphör att gälla.

Kommunen kommer att införa de nya hastighetsgränserna steg- och områdesvis.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Bo & bygga